flag

Bulgaria

Available languages: English Bulgarian

Area: 110 910 km2
Population: 2011 census (NSI) – 7,364 500
Motorisation: cars 740/1000 in Sofia, 390/1000 in average for the country ; bikes 10/1000 (NSI, 2010)
Road fatalities: 82/per Mio (NSI, 2012).

Modal split:

  Public transport Rail  Road (car , van or truck) Walking Cycling  Other car (e.g. car-sharing,) Other (e.g. waterways)
Passenger transport (inter-city) 64,37% Bus and coach 3,6% trains 31,4% N/A N/A N/A 0,03%
Passenger transport (in-city) 25% Bus PT 10% Rail PT 47% Private cars 14% 4% N/A N/A
Freight transport N/A 20% 65% N/A N/A N/A 15%

Sources: Bulgarian Transport Strategy 2020; NSI-prognostic data 2010-2020; studies made by CSDCS in the frame of EU BENEFIT-project.

Legal Requirements: With Bulgaria joining the EU in January 2007 the Bulgarian transport system has to be integrated into the European transport system. For this purpose, the responsible authorities at national, regional and local level have made efforts for the introduction and conformation of European standards for a modern, ecological and safe transport system. There have been measures taken for the harmonisation of Bulgarian legislation to the European conditions for ownership changes (from public to private transport companies on the market) in the transport sector which can bring service quality increases.
The introduction of modern transport management systems is related mainly with the construction and operation of alternative means of transport and this is to be achieved by elaboration of specific regulations on local level.
There are three basic laws which determine mobility and mobility management in Bulgaria at a national level, i.e. the Law of Automobile Transport; the Law of Roads and the Traffic Law.
There are also two basic laws with respect to the development of residential areas in Bulgaria at national level: the Spatial Planning Act and the Property Law.
The Ministry of transport is determining the policy regarding the national road network. The inter-city transport policy is made by local authorities. The specific rules and regulations which determine housing and mobility at the local and regional level are developed on national level, have national relevance and are adopted by the Bulgarian Parliament. The regulations are put into force by the municipalities by special decisions of the municipal councils.
The municipalities are obliged to develop the transport system of urban areas considering the street grid, transport modes organisation i.e. the public transport, walking, parking, transport facilities (service and fuel stations, bus stations), and the facilities for traffic regulation and management. Each municipality is obliged to follow the principles of the regulation by passing through the municipal council a specific municipal decision.
The transport plans the municipalities are obliged to elaborate are part of the transport system and include the time schedule, destinations etc. providing continuous maintenance of public transport network in terms of time saving, comfort, safety and economic exploitation.

Sustainability objective: On 7.04.2010 with the Protocol 13.13 of the Council of Ministers a Strategy for Development of the Transport Sector till 2020 was adopted and in the section named Sustainable Urban Mobility the following measures were planned:

  • Promoting PT, cycling and walking;
  • Providing accessible infrastructure and safety and ecological transport
  • Implementing of energy efficient technologies in the transport and using of alternative fuels
  • Elaborating of Action Plans for Urban Mobility as a package of measures containing: Meeting the citizens demand; More ecological PT; Sharing knowledge and good practices

A deeper insight into the Bulgarian situation can be download from the Endurance National Inventory from Bulgaria.

Link to National Network

www.csdcs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=91&lang=bg

National Contact Point for Bulgaria

Sustainable Development of Civil Society
Lucia Ilieva
Tel: + 359 2 851 35 58
Email: mail@csdcs.org

Площ: 110 910 km2
Население: 7 364 500 души (по данни от 2011)
Транспорт: Автомобили 740/1000 в София при 390/1000 средно за страната; велосипеди 10/1000 (по данни от 2010)
Смъртни случаи по пътищата: 82/1 000 000 (по данни от 2012).

Условно разделяне:

  Градски транспорт Железопътен  Автомобил, микробус или камион Ходене Колоездене  Други (напр. споделени
автомобили)
Други (напр. пътища)
Пътнически транспорт (извън града) 64,37% автобусен транспорт
(или маршрутка)
3,6% влаков
транспорт
31,4% N/A N/A N/A 0,03%
Пътнически транспорт (в града) 25% автобусен
транспорт
10% железопътен
транспорт
47% частни
автомобили
14% 4% N/A N/A
Товарен транспорт N/A 20% 65% N/A N/A N/A 15%

Източници: Българската транспортна стратегия 2020; НСИ-данни за периода 2010-2020 г.; проучвания, направени от CSDCS в рамките на проекта BENEFIT към ЕС.

Изисквания: С присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г. българската транспортна система трябва да бъде интегрирана в европейската. За тази цел компетентните органи на национално, регионално и местно равнище полагат усилия за въвеждането и потвърждаването на европейските стандарти за модерен, екологичен и безопасен транспорт. Взети са мерки за нагаждане на българското законодателство към европейските условия за промяна на собствеността (от обществени към частни транспортни компании на пазара) в транспортния сектор, в следствие на което качеството на услугите се повишава. 

Въвеждането на съвременни системи за управление на транспорта е свързано главно с изграждането и експлоатацията на алтернативни транспортни средства и това следва да се постигне чрез разработване на специфични регулации на местно ниво. Има три основни закона, които определят мобилността и управлението й в България на национално ниво, т.е. Закона за автомобилните превози; . Закона за пътищата и Закона за трафика. Също така има два основни закона по отношение на развитието на жилищните райони в България на национално ниво:. ЗУТ и Закона за частна собственост.

Министерството на транспорта определя политиката по отношение на националната пътна мрежа. Транспортната политика на извънградските райони се прави от местните власти. Специфичните правила и регламенти, които определят жилищното строителство и мобилността на местно и регионално ниво са разработени на национално ниво, имат национално значение и се приемат от Българския парламент. Регламентите влизат в сила от общините със специални решения на общинските съвети. 

Общините са длъжни да развият транспортната система на градските райони, вземайки предвид уличната мрежа, организацията на различните видове транспорт, т.е. на обществения транспорт, ходенето, паркингте, транспортните съоръжения ( напр. бензиностанции, автогари), както и съоръженията за регулиране и управление на движението. Всяка община е длъжна да следва принципите на регламента, като представя пред общинския съвет конкретни общински решения. 
Транспортните планове, които общините са задължени да изготвят, са част от транспортната система и включват графика, околностите и т.н., осигурявайки непрекъсната поддръжка на транспортната мрежа по отношение на спестяване на време, комфорт, безопасност и икономическа експлоатация.

Цел устойчивост: На 04.07.2010 с Протокола 13.13 на Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортния сектор до 2020 г. бе приет и в раздела, наречен Устойчива градска мобилност е планирано изготвянето на следните мерки:

  • Промотиране на градския транспорт, колоезденето и ходенето;
  • Осигуряване на достъпна инфраструктура, безопасен и екологичен транспорт
  • Изпълнение на енергийно ефективни технологии в областта на транспорта и използването на алтернатични горива (напр. био)
  • Разработване на Планове за действие за градска мобилност като пакет от мерки, съдържащи: задоволяване на потребностите на гражданите; по-екологичен градски транспорт; споделяне на знания и практика

Едно по-дълбоко вникване в българската ситуация може да се изтегли от Endurance националната инвентаризация от България .

Българската народна Endurance мрежа вече е създадена и може да бъде посетена на  уебсайта http://www.csdcs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=91&lang=bg

Градове

Моля, кликнете върху град от картата по-долу, за да го видите детайлно или го изберете от менюто вдясно.