flag

Czech Republic

Available languages: English Czech

The Czech Republic is a landlocked country in Central Europe. Prague is its capital and largest city with 1.3 million inhabitants. The Czech Republic includes the historical territories of Bohemia and Moravia, as well as a small part of Silesia. Since 2000, the Czech Republic has been divided into thirteen regions and the capital city of Prague. Each region has its own elected regional assembly and a hejtman (governor). In Prague, the assembly and governor’s powers are executed by the city council and the mayor.

The Czech Republic is one of the countries which is still on its way towards sustainable mobility planning. The Czech national guidance for Sustainable Urban Mobility Plans was introduced in 2016, the legislation for SUMP is still missing. The knowledge on SUMPs, their usefulness and characteristics, is increasing especially in those cities which act as a “laboratory” for introducing SUMPs with respect to the conditions and decision-making practise in Czech cities. The CDV – Transport Research Centre (together with some NGOs dealing with sustainable mobility and environmental issues) provides  awareness raising on SUMPs at the local and national levels.

In 2015 the Czech Ministry of Transportation defined so called SUMF – Sustatinable Urban Mobility Framework which is simplified SUMP. SUMF focuses only on public and bicycle transport development and does not require participation.

Since 2018, the SUMP or SUMF is requested for cities over 50.000 which apply for EU funding of their transport infrastructure. For this purpose, the Committee Assessing Urban Mobility Documents (KPDMM) was established under the Ministry of Transportation.

First two Czech cities (Opava and Ostrava) started making real SUMPs in 2013. By the end of 2018, most of cities over 50.000 has SUMPs or SUMF completed and approved by KPDMM.

In all the 13 regions, the municipalities are responsible for the development of land-use plans, which include transport.

National Guidance: The Czech National Methodology for SUMP Elaboration. The National Transport Policy of the Czech Republic (Ministry of Transport) and its sectoral strategies (e.g., the National Cycling Strategy).

Plans in place: Land-use plans compulsory for municipalities; Regional emission reduction programmes

Sustainability objective: The Ministry of Transport has become involved in awareness raising workshops and is promoting sustainable transport planning; besides, a new transport policy already includes the topic of SUMPs (certain level of coordination from the national level proposed). The Czech Republic adopted a Strategic Framework for Sustainable Development in 2010, where transport is tackled in three of its four main priorities.

Public involvement: Legally required only within the land-use planning process. Cities which completed their first SUMPs involved public to the planning process.

Linked with finance: Operational programmes (Moravian-Silesian region) and budgets of regional governments can finance SUMP preparation. A deeper insight into the Czech situation can be downloaded from the Endurance National Inventory for the Czech Republic.

Link to National Network

www.civinet.cz

National Contact for the Czech Republic:

CDV – Transport Research Centre
Zbynek SPerat
Tel +420 548 423 798
Email: zbynek.sperat@cdv.cz

Česká republika
Česká republika je středoevropská země obklopená horami s hlavním městem Prahou, která má 1,3 mil. obyvatel. Země se rozkládá na území Čech, Moravy a Slezska, od roku 2000 je rozdělena na třináct krajů, čtrnáctou územní jednotku tvoří hlavní město Praha.  Každý kraj má vlastní volené krajské zastupitelstvo a hejtmana, v Praze je to volené zastupitelstvo  hl. m. Prahy a primátor.

Česká republika je zemí, která je na začátku cesty k udržitelnému městskému dopravnímu plánování, společně s většinou zemí bývalého východního bloku. Česko má od roku 2016 vlastní národní metodiku na zpracování SUMP, legislativa k plánům udržitelné městské mobility zatím chybí. Některá česká města jsou stále znatelně napřed ve smyslu chápání podstaty SUMPů, jejich přínosů, plánovacích procesů atd. Jedná se o Prahu, Brno a další města, která mají zkušenosti s mezinárodními projekty, které do ČR toto téma přinášely a přináší. Zde hraje na národní úrovni významnou roli osvětová aktivita Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné instituce (CDV) a některých nevládních organizací, které se tématem udržitelné dopravy a/nebo životního prostředí zabývají.

První města, která v ČR začala s přípravou regulérních SUMPů, jsou Opava a Ostrava v roce 2013, o rok později se přidalo i Brno a Plzeň. Ke konci roku 2018 měla vetšina statutárních měst zpracovaný a ministerskou komisí pro posuzování dokumentů městské mobility schválený SUMP nebo SUMF.

Národní strategické dokumenty: Dopravní politika ČR a její sekční dokumenty (např. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy)

Plánování na místní a krajské úrovni: Krajské zásady územního rozvoje, regionální programy na snížení emisí, územní plány povinné pro obce.

Cíle v oblasti udržitelnosti: Ministerstvo dopravy bylo přizváno na diskuze a aktivity podporující dopravní udržitelnost, postupně se zapojilo do zvyšování povědomí o udržitelné dopravě. Nová dopravní politika již zahrnuje téma SUMPů a navrhuje koordinaci jejich rozvoje z národní úrovně. ČR v r. 2010 přijala strategický rámec pro udržitelný rozvoj, ve kterém je doprava řešena ve třech z celkem čtyř hlavních priorit..

Zapojování veřejnosti: Oficiálně probíhá v procesu přípravy územního plánu dle zákonem daných požadavků, města, která zpracovala SUMP veřejnost zapojovala dle metodických pokynů, ovšem s různými úspěchy.

Finance: Operační programy a krajské rozpočty mohou (samozřejmě vedle městských rozpočtů) financovat přípravu SUMPů. Podrobnější pohled do českého kontextu je možný prostřednictvím dokumentu Endurance National Inventory for the Czech Republic, která v angličtině popisuje stav r. 2013. Do roku 2018 bylo možné SUMP financovat z dotačního programu Ministerstva životního prostředí a nepřímo i z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Národní kontaktní místo pro Českou republiku:

CDV – Centrum dopravního výzkumu
Zbyněk Sperat
email: zbynek.sperat@cdv.cz