flag

Denmark

Available languages: English Danish

Mobility Management and more specific Sustainable Urban Mobility Plans is still a fairly new concept of mitigating transport related problems, in Denmark. However, since the 1990s there has been a strong focus within urban planning on traffic and environment, and a long tradition of citizen involvement in the planning process (also local Agenda 21), which supports the dissemination of Sustainable Urban Mobility Plans in Denmark. These trends are supported by a growing concern and actions to prevent the negative effects of climate change, resulting in a growing focus on Mobility Management and Sustainable Urban Mobility Plans.

The national and regional funded project Formel M involving 25 partners as municipalities, universities, regions, transport providers, organizations, and private companies, with the aim to curb single-car use and promote bike, public transport and car sharing, has been important to promote Mobility Management and SUMP-planning in Denmark. A number of other cities has developed and implemented their own sustainable urban mobility plans or cycling strategies. And the regional Public Transport Companies are showing a growing interest in Mobility Management as a mean – amongst others - to promote the use of Public Transport.

Although attention to Mobility Management and sustainable mobility plans, cycling strategies are evolving, the traditional traffic planning is still predominating according to financing and infrastructure.

The two predominating trends these years are ‘livable cities’ and ‘energy efficiency’ which, stands as a unique opportunity to support policies and actions that primarily promote alternative to the fossil fuel car options for travel. These policies and actions can be well categorized, analyzed and prioritized through the Sustainable Urban Mobility Plans.

ENDURANCE target for Denmark is five more cities with a sustainable urban mobility plan, to give the city planners better competences on SUMP and further knowledge on SUMP to more politicians and city planners.

National Guidance: SUMPs are not identified as specific policy instrument in the Danish guidance documents. Some relevant documents/actions are:

 

Plans in Place: SUMPs have been completed in the following cities: Copenhagen, Odense, Aalborg, Esbjerg, and Frederiksberg, and some local scale SUMP are also completed for a green field and urban area under development in Roskilde. It does not mean that the cities have completed the full SUMP process but they have a plan and have started implementation.

Since 2014 more cities are developing sustainable urban mobility plans these are, at least,: North Djurs, South Djurs, Ballerup, Gladsaxe, Roskilde, and Elsinore.

Sustainability objective: National and regional the objective is a fossil free transport system within 2050.

Linked with Finance: Hesitant as new legislation is seen as extra burdens and strain on the municipalities. Most municipalities are struggling to make ends meet to fulfil legal obligations and provide adequate service to the citizens. Any indication that SUMPs processes and actions can reduce cost will be positive.

Link to National Network

weinreichmobility.dk/mobilitetsnetvaerket/

National Contact Point for Denmark

Gate 21
Ms. Emma Liisberg
Tel. +4531451132
Email: emma.liisberg@gate21.dk>

Mobility Management og bæredygtige mobilitetsplaner er stadigvæk en ny metode til at håndtere transportens udfordringer på i Danmark. Siden 1990’erne har der været et stærkt fokus på miljø og trafik i kommunernes planlægning og en lang tradition for borgerinddragelse i planprocessen (Lokal Agenda 21), som har bidraget til at understøtte udbredelsen af Bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark. Klimaforandringer og behovet for at forebygge disse har betydet i ekstra fokus på bæredygtige mobilitetsplaner og mobility management.

Et vigtigt skridt i udbredelsen af Mobility Management og bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark har været det tre-årige offentligt-private innovationsprojekt Formel M. 25 partnere som kommuner, universiteter, regioner, trafikselskaber, virksomheder og organisationer var involveret i målet om at fremme bæredygtige transportvaner som cykling, kollektiv transport og delebiler i lokale demonstrationsprojekter. En række byer har  udviklet og implementeret deres egen mobilitetsplan eller cykelstrategi, og trafikselskaber viser en stigende interesse for Mobility Management som et middel blandt andet til at fremme brugen af kollektiv transport.
Selvom Mobility Management, bæredygtige mobilitetsplaner og cykelstrategier er blevet mere udbredt, er den traditionelle trafikplanlægning stadigvæk dominerende i forhold til finansiering og infrastruktur.
Byliv og energi-effektivitet er de dominerende tendenser i byplanlægningen i disse år, hvilket giver unikke muligheder for støtte til politikker og tiltag der primært fremmer fossilfrie transportmidler. En bæredygtig mobilitetsplan kan fint være her, hvor politikker og tiltag kan være analyseret, kategoriseret og prioriteret.

Målsætningen for ENDURANCE i Danmark er:

  • Fem yderligere byer med bæredygtige mobilitetsplaner
  • Øge kompetencerne om bæredygtig mobilitetsplanlægning blandt kommunale planlæggere
  • Øget viden om bæredygtige mobilitetsplaner blandt politikere og byplanlæggere

Nationale retningslinjer: Følgende dokumenter er relevante:
National transport policy (http://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2014/aftaler-om-en-groen-transportpolitik-2013)
National cykelstrategi (http://www.trm.dk/da/publikationer/2014/den-nationale-cykelstrategi)
Planloven: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/planlovenpengelsk2007.pdf
Fingerplanen for Hovedstadsregionen (http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/81038/fingerplan2013hovedbudskabermail.pdf )
Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Denmark (http://www.formelm.dk/billeder/filer/SUMP_for_bagside_printklar.pdf )

Eksisterende bæredygtige mobilitetsplaner: Følgende byer har allerede bæredygtige mobilitetsplaner: København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Frederiksberg. Roskilde kommune har implementeret mobilitetsplaner for mindre geografiske områder som fx Forskerpark ved Risø, Musicon og Roskilde Bymidte. Byerne er forskellige steder i SUMP-processen (Forberedelses-, Målsætnings-, Udviklings- og Implementeringsfasen).
Siden 2014 har endnu flere kommuner arbejdet med bæredygtige mobilitetsplaner. Disse er: Norddjurs, Syddjurs, Ballerup, Gladsaxe, Roskilde og Helsingør.

Bæredygtigheds målsætninger: National og regional målsætning om et fossilfrit transportsystem inden 2050.

Finansiering: Modstand om lovgivning for bæredygtige mobilitetsplaner, der bliver set som en ekstra byrde for kommunerne. Kommunerne kæmper for at få enderne til at mødes i forhold til at opfylde lovgivningen og give tilstrækkelige service til borgere, hvorfor alle forslag der kan reducere kommunens omkostninger modtages meget positivt.

Koordinator for bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark:

Gate 21, Grønt Mobilitetskontor
Anja Puggaard
Tlf. 31451132
Email: anja.puggaard@gate21.dk