flag

Finland

Available languages: English Finnish

Strategic background

The target of the Finnish Transport Policy is to secure safe and smooth everyday travel for people, to maintain the competitiveness of business and to mitigate the climate change by reducing emissions. Well-functioning and carefully organized public transport contributes to this target. The functionality and safety of traffic will be improved e.g. with smart mobility services.

Government Report on Transport Policy (2012) for the years 2012−2022 states that the transport policy must be planned with reference to the whole society. Thus close cooperation between different sectors of the administration creates the best conditions for well-functioning traffic system and sustainable urban structure.

Strategies supporting the planning of sustainable urban traffic

Environmental Strategy for Transport 2013–2020 defines the environmental policy of the traffic sector, the most significant environmental targets as well as their implementation ways. In order to achieve the targets one approach is to manage the growing urban traffic into modes which are the least harmful for the environment.

Intelligence in Transport and Wisdom in Mobility  is a smart mobility strategy published in 2013. One of its main themes is customer-oriented improvement of service level in mobility, transport and information services.

 

National Strategy for Walking and Cycling was completed in 2011 by different government sectors and third sector actors working together. By the year 2020 the strategy aims to raise the share of walking and cycling by 20 per cent compared to the year 2005 which means about 300 million extra trips. The implementation actions related to this strategy are gathered into an action plan.

National Energy and Climate Strategy (2013) states walking, cycling and the furthering of public transport in its actions.

In addition, the letters of intent for the reconciliation of land use, housing and transportation between the four major city-regions and the state further the planning of sustainable urban transport. These letters of intent aim to improve competitiveness, functionality at city-regions and the balanced development of municipalities. During the next few years they will guide housing projects near public transport facilities. They will also determine the major actions advancing sustainable mobility.

Planning sustainable urban mobility in Finland

With reference to the sustainable urban mobility planning the most important processes are urban transport system work, regional transport system plans and safety and sustainable mobility plans, and transport plans and strategies in the cities.

The most advanced ones of the mentioned plans correspond in many ways to the Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) defined by the European Union. However, there are areas that might need developing e.g. the indicators for monitoring and evaluation, cross-administrative issues and involving citizens and interest groups.

Legislation and guidelines

The Helsinki Region Transport System Plan is the only plan in Finland based on legislation. A publication 43/2003 (Compiling transport system plans – a process description) by the Finnish Ministry of Transport and Communications contains guidelines on transport systems. These guidelines are, however, partly out-of-date and several separate development measures have guided planning. There are no coherent guidelines yet for plans of safe and sustainable mobility.

Links to National Networks

www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/liikkumisen_ohjauksen_verkosto_live

www.mal-verkosto.fi/

motiva.fi/liikenne/liikenteen_projekteja/endurance_2013-2016

National Contact Point for Finland

Motiva Oy
Sara Lukkarinen
Tel: + 358 424 281235
Email: sara.lukkarinen@motiva.fi

Strateginen tausta

Suomalaisen liikennepolitiikan päämääränä on turvata arjen matkojen toimivuus, ylläpitää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä päästöjä. Tavoitteita tukee sujuva ja hyvin hoidettu joukkoliikenne. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään parantamaan lisäksi muun muassa älyliikenteen palveluilla.

Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa (2012) vuosille 2012-2022 todetaan, että liikennepolitiikka pitää suunnitella osana koko yhteiskunnan kehittämistä. Tällöin tiivis yhteistyö eri hallinnonalojen kesken luo parhaat  edellytykset toimivalle liikennejärjestelmätyölle ja kestävälle yhdyskuntarakenteelle.

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua tukevia strategioita

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 määrittelee liikennealan ympäristöpolitiikan ja keskeisimmät ympäristötavoitteet ja toteuttamistavat. Yhtenä toimenpiteenä tavoitteiden saavuttamiseksi on kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin.

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille on vuonna 2013 julkaistu älyliikenteen strategia, jonka yhtenä pääteemana on asiakaslähtöinen liikkumisen, kuljetusten ja tietopalvelujen palvelutason parantaminen.

Kävelyn ja pyöräilyn strategia vuodelta 2011 laadittiin yhteistyössä eri hallinnonalojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Strategiassa asetettuna tavoitteena on, että vuonna 2020 tehdään vähintään 20 prosenttia enemmän kävely – ja pyöräilymatkoja vuoteen 2005 verrattuna, joka tarkoittaa noin 300 miljoonaa lisämatkaa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on koottu toimenpidesuunnitelmaan.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2013 tunnistaa toimenpiteinä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön edistämisen.

Lisäksi neljän suurimman kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukset edistävät  kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Aiesopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimusten tavoitteena on esimerkiksi ohjata lähivuosien asuntotuotantoa joukkoliikennevyöhykkeille sekä määrittää kestävää liikkumista edistävät keskeiset toimenpiteet.

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelu Suomessa

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun liittyen tärkeimmät tarkasteltavat prosessit ovat kaupunkiseuduilla tehtävä liikennejärjestelmätyö, seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat ja lisäksi kaupunkien omat liikennesuunnitelmat ja strategiat.

Mainituista suunnitelmista kehittyneimmät vastaavat monilta osin EU-konseptin mukaisia Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia (SUMP). Kehittämisosa-alueita voidaan kuitenkin tunnistaa, esimerkkeinä seurannan ja vaikutustenarvioinnin indikaattorit, poikkihallinnollisuus sekä asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen.

Lait ja ohjeistukset

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on ainoa Suomessa lailla tehtäväksi määritelty liikennesuunnitelma. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 43/2003 ”Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen - prosessikuvaus” sisältää ohjeistusta liikennejärjestelmien laadintaan. Ohjeistus on kuitenkin osittain vanhentunut, ja useat erilliset kehittämistoimet ovat ohjanneet suunnitelmien laatimista. Kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmille ei vielä ole yhtenäistä ohjeistusta.