flag

Lithuania

Available languages: English Lithuanian

The 2011 EU White Paper on Mobility was a great motivator for Lithuanian national government to get behind the idea of SUMPs. Although for many countries, the idea is to development SUMPs for those cities with an average of 100,000 populations, for Lithuania, we will target between 16 – 30 towns and cities of approx. 30,000 and larger although this will also include four resorts of much smaller populations (NB: there are only five cities with six-figure populations).

The national budget priorities for the 2014-2020 EU budget programme period have only recently been finalized and signed off by the Government. There are however dedicated budget lines for supporting SUMP development by municipalities. This support will include training and information services. Cities will be expected to prepare detailed plans and these will be discussed and agreed upon by a National SUMP Commission (made up of representatives from Transport Ministry, Environmental Ministry, LT Road Association, LT Cyclists Association, and LT Disability Association).

Are cities in Lithuania familiar with SUMPs? We believe that if you break down a SUMP into separate constitute parts, then yes; most municipalities are certainly aware of some of the SUMP transport and mobility themes, and most certainly those that are relevant for the needs of their particular municipality. If to talk about SUMP as a single document, then municipalities are perhaps not so knowledgeable and knowledge often confuses transport planning with sustainable mobility planning.

Legally Defined: Not as such but European definition followed

National Guidelines: Due to be produced in the second quarter of 2014, but likely to be delayed until towards the end of 2014. When the guidelines are produced, it is expected that they will link SUMP development to already established methods of urban planning. Also, it is expected that the guidelines will include reference increasing modal shift, increasing public transport, clean air, and such issues as ITS and alternative fuelled vehicles.

Contact Point for Lithuania

Association of Local Authorities in Lithuania
http://www.lsa.lt/en/alal-contacts

Ieva Andriulaitytė
ieva.andriulaityte@lsa.lt
+370 5212 2958

Lietuva 2011 m. ES Baltojoje knygoje aprašomas judumas tapo puikia motyvacija Lietuvos vyriausybei sieki darnaus judumo mieste planų (DJMP) idėjos. Nors daugelyje šalių idėja yra tokia, kad DJMP plėtoti miestuose, kuriuose vidutiniškai yra 100,000 žmonių populiacija, Lietuvoje orientuojamasi į 16 – 30 miestų turinčių apytiksliai 30,000 ir daugiau žmonių populiaciją, taip pat įtraukiant kurortinį statusą turinčius miestus, su žymiai mažesniu gyventojų skaičiumi.

Nesenai buvo parengta ir vyriausybės patvirtinta 2014 – 2020 m. ES paramos įsisavinimo programa, numatanti Nacionalinio biudžeto prioritetus. Programoje yra išskirtos biudžetinės eilutės DJMP plėtros paramai gauti. Ši parama apima mokymus ir informacines paslaugas.

Tikimasi, kad miestai pasirengs detalius plėtros planus, kuriuos svarstys ir tvirtins Nacionalinės DJMP komisija (sudaryta iš Transporto, Aplinkos, Lietuvos kelių asociacijos, Lietuvos dviratininkų asociacijos, Lietuvos neįgaliųjų asociacijos atstovų).

Ar Lietuvos miestai turi žinių apie darnaus judumo mieste planus? Mes manome, kad jei DJMP suskirstytume į atskiras dalis – tada taip. Daugelis savivaldybių tikrai žino su DJMP susijusias transporto ir judumo temas, kurios yra aktualios konkrečios savivaldybės poreikiams tenkinti. Tačiau jei kalbėti apie DJMP kaip vieną bendrą dokumentą, savivaldybės turėdamos mažai žinių, apie šiuos planus, dažniausiai juos painioja su transporto planais.

Teisiškai apibrėžta: remiantis Europos apibrėžimais.

Nacionalinės gairės: Planuojamos išleisti 2014 m. II ketvirčio pabaigoje, tačiau tikėtina, kad visuomenei bus pristatytos tik 2014 m. pabaigoje. Kai šios gairės bus išleistos, tikimasi, kad jos susies DJMP plėtrą su jau nustatytais teritorijų planavimo metodais. Taip pat tikimasi, kad į gaires bus įtraukta informacija apie modalinio pasidalinimo ir viešojo transporto kokybės gerinimą, oro taršos mažinimą ir panašius klausimus, tokius kaip ITS ir alternatyvaus kuro transporto priemonės.

Kontaktinis asmuo Lietuvoje

Lietuvos savivaldybių asociacija
http://www.lsa.lt/lt/kontaktailt

Ieva Andriulaitytė
ieva.andriulaityte@lsa.lt
+370 5212 2958