flag

Lithuania

Available languages: English Lithuanian

The 2011 EU White Paper on Mobility was a great motivator for Lithuanian national government to get behind the idea of SUMPs. Although for many countries, the idea is to development SUMPs for those cities with an average of 100,000 populations, for Lithuania, we will target between 16 – 30 towns and cities of approx. 30,000 and larger although this will also include four resorts of much smaller populations (NB: there are only five cities with six-figure populations).

The preparation of the guidelines started in 2013/2014, but it was not until late 2016 that cities had started to procure the services of SUMP experts to help them prepare their SUMP . Initially there were 16 cities chosen in Lithuania, representing the largest and those smaller ‘cities’ that had some national strategic importance such as tourism or historical significance. However, several additional small cities applied to be part of the SUMP process, and the Ministry of Transport  increased the number of identified cities to 18 – all of which will be supported with funds to both develop their SUMP and to implement some of the actions.

Current status: All but one of the 18 cities have now prepared and produced a final version of their SUMP, all of which have been discussed and agreed upon by a National SUMP Commission (made up of representatives from these main stakeholders: Transport Ministry, Environmental Ministry, LT Road Association, LT Cyclists Association, and LT Disability Association).
Are cities in Lithuania familiar with SUMPs? Although there is interest in SUMP development, there is still a distinct lack of specialist resources at municipality level – especially in the smaller municipalities where single divisions are responsible for multi –functional duties. We believe that if you break down a SUMP into separate constitute parts, then yes; most municipalities are certainly aware of some of the SUMP transport and mobility themes, and most certainly those that are relevant for the needs of their particular municipality. If to talk about SUMP as a single document, then municipalities are perhaps not so knowledgeable.

National Guidelines: They link SUMP development to already established methods of urban planning. Also, the guidelines include references to increasing modal shift, increasing public transport, improving clean air, as well as such issues as disability access and alternative fuelled vehicles.

Contact Point for Lithuania

Environmental Centre for Administration and Technology/ECAT
http://www.ecat.lt
ecat@ecat.lt

Ministry of Transport and Communications of Lithuania 
https://sumin.lrv.lt/lt/contacts
Jonas Damidavičius
jonas.damidavicius@sumin.lt

2011 m. ES Baltojoje knygoje aprašomas judumas tapo puikia motyvacija Lietuvos vyriausybei sieki darnaus judumo mieste planų (DJMP) idėjos. Nors daugelyje šalių siekiama DJMP plėtoti miestuose, kuriuose gyventojų skaičius siekia vidutiniškai  100,000 gyventojų, tačiau Lietuvoje orientuojamasi į 16 – 30 miestų turinčių apytiksliai 30,000 ir daugiau gyventojų, taip pat įtraukiant ir kurortinį statusą turinčius miestus su žymiai mažesniu gyventojų skaičiumi.

Gairių rengimas Lietuvoje prasidėjo 2013–2014 m., tačiau tik 2016 m. pabaigoje miestai pradėjo ekspertų, kurie padėtų jiems parengti DJMP paslaugų pirkimo procedūras. Iš pradžių Lietuvoje buvo atrinkti 16 miestų, visų pirma didesnieji, taip pat ir  mažesni miestai,  turintys tam tikrą nacionalinę strateginę reikšmę, pvz., turizmo ar istorinio paveldo. Tačiau  papildomai dar keletas mažų miestų išreiškė norą įgyvendinti  DJMP procesą, todėl Transporto ministerija padidino nustatytų remti miestų skaičių iki 18: visiems buvo skiriamos lėšos tiek DJMP proceso planavimui, tiek ir kai kurioms veikloms įgyvendinti.

Dabartinis statusas: visi, išskyrus vieną iš 18 miestų šiuo metu yra parengę ir pasitvirtinę galutinę savo DJMP versiją, kurią aptarė ir patvirtino Nacionalinė DJMP komisija (ją sudaro šių Lietuvos  pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovai: Transporto ministerijos, Aplinkos ministerijos, Kelių asociacijos, Dviratininkų asociacijos ir Neįgaliųjų asociacijos).

Ar Lietuvos miestai turi žinių apie darnaus judumo mieste planus? Nors ir yra susidomėjimas DJMP plėtra, tačiau savivaldybėse stebimas specialistų trūkumas - ypač mažesnėse savivaldybėse, kur dažnai vieno skyriaus darbuotojai atsakingi už įvairas savivaldybės veiklos sritis. Mes manome, kad jei DJMP suskirstytume į atskiras dalis – tada taip. Dauguma savivaldybių tikrai žino apie kai kurias DJMP transporto ir mobilumo temas, ypatingai tas, kurios yra svarbios konkrečios savivaldybės poreikiams. Jei kalbėsime apie DJMP kaip apie bendrą dokumentą, tuomet savivaldybės čia gali būti ne taip gerai nusimanančios.

Nacionalinės gairės: jose DJMP kūrimas siejamas su jau nustatytais miestų planavimo metodais. Be visa ko, šiose gairėse pateikiamos rekomendacijos keisti modalinį pasiskirstymą didinant viešojo transporto plėtrą, gerinant švarų orą, o taip pat spręsti tokias problemas kaip neįgaliųjų mobilumas bei alternatyvių kuro rūšių naudojimas.

Kontaktai Lietuvoje:
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras/ECAT
https://ecat.lt/
ecat@ecat.lt

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
https://sumin.lrv.lt/lt/contacts
Jonas Damidavičius
jonas.damidavicius@sumin.lt