flag

Latvia

Available languages: English Latvian

 Republic of Latvia

Republic of Latvia is the central country of the Baltic States and is located in North-eastern Europe on the east coast of the Baltic Sea. Latvia is bordered by Estonia to the north, Russia to the east, Belarus to the southeast,  Lithuania to the south and the Baltic Sea to the west. Its strategic location has made it an international crossroad for trade, commerce and cultural exchange since ancient times. Vikings followed the ‘Amber Road’ through Latvian territory along the Daugava River to reach Byzantium and the Mediterranean Sea. It has an extensive network of rivers, thousands of lakes and hundreds of kilometres of undeveloped seashore lined by pine forests, dunes, and continuous white sand beaches.

Today, 77 towns and cities are located in the relatively small Republic of Latvia.

Latvia’s political, economic and culture centre is in Riga, where more than one third of Latvia’s population (644 thousand) lives and works. Riga’s elegant Old Town and distinctive Art Nouveau architecture serve as a stimulating setting for a vibrant modern business and cultural life. Founded in 1201, this former Hanseatic League member is one of the oldest medieval cities in Europe and has been listed by UNESCO as one of the world’s most important cultural and natural sites. As one of the new stars of the dynamic Baltic Sea region, Riga has hosted world hockey championship, the Eurovision Song Contest and many other large-scale international events. Riga’s International Airport is one of the fastest growing travel hubs in Europe.

National Guidance:  There are no legal circumstances and conditions are available in Latvia that support the general approach of SUMP at the state level.

In Latvia, there is only one major city - the capital of Riga. Therefore mobility plan for the capital was developed at the state level on the basis of a special decision of the Ministry of Transport. In 2008 the Ministry of Transport has developed a concept for design of mobility plan for capital (http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/DOC/item_2083_Riga_Pieriga_mobilitates_koncepcija_15.01.2008.doc).

On the base of this Concept developed by Ministry of Transport in September 2009 Witteveen+Bos company started work on the Mobility Plan and Action Program for Riga and Pieriga for the Latvian Ministry of Transport. The project will set up a mobility plan for the city of Riga and the surrounding region of Pieriga. Both face a variety of traffic problems and bottlenecks in their public transport, road and rail networks, Daugava river crossings and facilities for cyclists and pedestrians.

A consortium consisting of Witteveen+Bos, NEA Transportonderzoek- en opleiding and Witteveen+Bos Latvia is carrying out the project in close cooperation with the government and local transport companies. The project was completed in summer 2010. Report “Mobility Plan and Action Program for Riga and Pieriga” can be downloaded from official site of Latvian Ministry of Transport: http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3010_LET106-1_053-rapd-final_SEA_Report_221210.pdf

City level Guidance:  On February 2nd, 2007, the Spatial Development Plan of Riga Region was approved. The Plan consists of three parts: Current situation, Perspective and Guidelines for territorial planning. Perspective of the regional plan determines the Riga planning region spatial development directions and methods for the period of 20 years. The basic document that determines the general aspect of long-term development of Riga City is the Long-term Development Strategy of Riga until year 2025. This strategy serves as a frame for the new body of documents that altogether are called as Riga City development plan (it consists of the aforementioned strategy, the Development programme and the Comprehensive plan). The long-term development strategy of Riga City has been approved by the Riga City Council with the resolution No. 584 of 15.11.2005. The Comprehensive Plan of Riga City 2006 – 2018 is the main document in the city of Riga that determines the land use policy on the entire city scale (http://www.rdpad.lv/rpap/). This document was approved by Riga City Council decision No. 749 of 20.12.2005. The graphical part and territory utilization and building conditions have been issued on 20.12.2005 as Riga City Council binding regulations No. 34 “Regulations on territory utilization and construction of Riga City”. The explanatory memorandum of the Comprehensive plan is an informative document with recommending character for work of Riga local government and related institutions regarding matters of city development and planning. Mobility Plan and Action Program for Riga and Pieriga was developed in 2010.

On 27 May 2014 the Long-term Strategy of Riga Development till 2030
(http://rdpad.lv/uploads/2030/Strategija_2014-2030.pdf)  and Programme of Riga Development 2014-2020 ((http://rdpad.lv/uploads/2030/Attistibas_programma_2014-2020.pdf) were adopted by Riga City Council decision (http://rdpad.lv/uploads/2030/Lemums_Nr.1173.pdf).

Plans in place: Land-use plans compulsory for municipalities; Regional emission reduction programmes; long-term Local programmes of development

Sustainability objective: Great space for improvement. The Ministry of Transport has become involved in awareness raising workshops and is promoting sustainable transport planning; besides, a new transport policy already includes the topic of SUMPs (certain level of coordination from the national level proposed). 

Public involvement: Officially within discussion of the land-use planning process and development strategy and programmes. Usually the duration of public discussion of strategic plans and programmes is six weeks.

Linked with finance: Operational programmes (Mobility Plan and Action Program for Riga and Pieriga) and budgets of regional governments can finance SUMP preparation.

National Contact Point for Latvia

Transport and Telecommunication Institute
Irina Jackiva (Yatskiv)
Tel: + 371 67100544
Email: ivl@tsi.lv

Latvijas Republika

Latvijas Republika ir Baltijas valstu centrālā valsts un atrodas Eiropas ziemeļaustrumos Baltijas jūras austrumu piekrastē. Latvija ziemeļos robežojas ar Igauniju, austrumos – ar Krieviju, dienvidaustrumos – ar Baltkrieviju, dienvidos – ar Lietuvu, bet  rietumos valsti apskalo  Baltijas jūra. Tās stratēģiskā atrašanās vieta jau no seniem laikiem padarījusi to par starptautisko tirdzniecības, komercijas un kultūras apmaiņai ceļu krustojumu. Vikingi virzījās pa „Dzintara Ceļu” caur Latvijas teritoriju gar Daugavu, lai sasniegtu Bizantiju un Vidusjūru. Latvijai ir plaši sazarots upju tīkls, tūkstošiem ezeru un simtiem kilometru neapstrādātas zemes piekrastē, kur stiepjas priežu meži, kāpas, nepārtrauktas balto smilšu pludmales.

Pašlaik relatīvi mazajā Latvijas Republikā ir 77 pilsētas.

Latvijas politiskais, ekonomiskais un kultūras centrs ir Rīgā, kur dzīvo un strādā vairāk, nekā viena trešdaļa Latvijas iedzīvotāju (644 tūkstoši). Rīgas elegantā Vecpilsēta un izteiksmīgā Jūgendstila arhitektūra kalpo rada stimulējošus apstākļus mūsdienīga biznesa un kultūras dzīves attīstībai.
Rīga dibināta 1201.gadā, pilsēta, kas bijusi viena no bijušās Hanzas Savienības dalībniecēm, ir viena no senākajām viduslaiku pilsētām Eiropā. Rīgas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Rīga kā viena no visdinamiskāk augošajām pilsētām Baltijas jūras reģionā, kas organizējusi Pasaules hokeja čempionātu, Eirovīzijas dziesmu konkursu un daudz citu plaša mēroga pasākumu. Rīgas Starptautiskā lidosta ir viena no visstraujāk augošajiem tūrisma transporta centriem Eiropā.

Nacionālās vadlīnijas: Valsts līmenī nav oficiāli izstrādāti nosacījumi SUMP pieejas atbalstam. Latvijā ir tikai viena galvenā pilsēta – Latvijas galvaspilsēta. Tāpēc mobilitātes plāns galvaspilsētai tika izstrādāts valsts līmenī pamatojoties uz  Satiksmes Ministrijas lēmumu. 2008.gadā Satiksmes Ministrija izstrādāja koncepciju galvaspilsētas mobilitātes plāna dizainam.
(http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/DOC/item_2083_Riga_Pieriga_mobilitates_koncepcija_15.01.2008.doc).

Uz šīs Satiksmes Ministrijas izstrādātās koncepcijas pamata 2009.gada septembrī kompānija Witteveen+Bos uzsāka darbu pie Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas.  Projekts piedāvās mobilitātes plānu Rīgas pilsētai un Pierīgas apkārtējam reģionam.Tas saistīts ar daudzām satiksmes problēmām un sabiedriskā transporta sastrēgumiem uz ielām un dzelzceļa tīklos, gājēju un riteņbraucēju zonas iekārtošanu u.c.

Projekta izpildītāji Witteveen+Bos, NEA Transportonderzoek- en opleiding and Witteveen+Bos Latvia īsteno  projektu ciešā sadarbībā ar valdību un vietējām transporta kompānijām.
Projekts tika pabeigts 2010.gada vasarā.”Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns un rīcības programma”  pārskats lejupielādei pieejams LR Satiksmes Ministrijas mājas lapā.
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3010_LET106-1_053-rapd-final_SEA_Report_221210.pdf

Pilsētas līmeņa rokasgrāmata: 2007. gadā 2.februārī tika apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums.  Plānojums sastāv no trim daļām: esošās situācijas raksturojuma, attīstības telpiskās perspektīvas, teritorijas plānošanas vadlīnijām. Reģiona telpiskās attīstības perspektīva nosaka Rīgas plānošanas reģiona telpiskās attīstības virzienus un izmantojamos paņēmienus 20 gadu periodam.
Pamatdokuments, kas nosaka galveno Rīgas pilsētas ilgtspējīgās attīstības aspektu ir Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2025. gadam. Šī stratēģija kalpo kā pamats jaunajam dokumentu kopumam, kas kopumā tiek saukts par Rīgas pilsētas attīstības plānu (tas sastāv no iepriekšminētās stratēģijas, Attīstības programmas un Attīstības plāna). Rīgas Pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija tika apstiprināta Rīgas Pilsētas Domē ar 15.11.2005. rezolūciju Nr. 584.  Rīgas pilsētas attīstības plāns 2006.-2018.gadam ir galvenais dokuments Rīgas pilsētā, kurš nosaka zemes izmantošanas politiku visas pilsētas mērogā (http://www.rdpad.lv/rpap/).

Šīs dokuments tika apstiprināts ar Rīgas Pilsētas Domes 20.12.2005. lēmumu Nr. 749. Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un būvniecības nosacījumi tika izdoti 20.12.2005. Rīgas pilsētas Domes saistošajos noteikumos Nr. 34 “Rīgas Pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Telpiskais plānojums ir rekomendējoša rakstura aprakstošs informatīvs dokuments Rīgas vietējās pašvaldības un attiecīgo ar pilsētas attīstību un plānošanu saistīto iestāžu darbam. Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns un darbības programma tika izstrādāta 2010.gadā.
2014.gada maijā Rīgas Dome ar lēmumu Nr.1173 (http://rdpad.lv/uploads/2030/Lemums_Nr.1173.pdf) apstiprināja Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (http://rdpad.lv/uploads/2030/Strategija_2014-2030.pdf) un Rīgas attīstības programmu 2014.–2020.gadam (http://rdpad.lv/uploads/2030/Attistibas_programma_2014-2020.pdf).

Plāni reģionos: pašvaldībām obligātie zemes izmantošanas plāni; reģionālās emisijas samazināšanas programmas; ilgtspējīgas vietējās attīstības programmas

Ilgtspējas mērķis: Liela uzlabojumu platība. Satiksmes Ministrijas iesaiste  informētības paaugstināšanā  un atbalsts transporta ilgtspējīgai plānošanai; turklāt, jauna transporta politika jau iekļauj sevī SUMP izstrādi (vietējā līmeņa noteikts koordinācijas līmenis).

Sabiedriskais ieguldījums: Oficiālais zemes izmantošanas plānošanas process un attīstības stratēģija un programmas. Parasti sabiedriskās diskusijas ilgums par stratēģiskiem plāniem un programmām ir sešas nedēļas.

Saistība ar finansēm: Operatīvās programmas (Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns un darbību programma) un reģionālo pašvaldību budžeti var finansēt SUMP sagatavošanu.

Latvijas nacionālais kontaktpunkts

Transporta un sakaru institūts
Irina Jackiva

Tālr: + 371 67100544

E-pasts: ivl@tsi.lv
Irina Jackiva, Dr.Sc.Eng.
Zinātņu un attīstības prorektore
Profesore, Transporta un sakaru institūts
Tālr.:+(371)-67100594
Fakss: +(371)-67100535
www.tsi.lv
E-pasts: ivl@tsi.lv

Pilsētas
Lūdzu uzklikšķināt uz pilsētas kartes zemāk, lai parādītu tās detaļas vai izvēlieties to izvēlnē pa labi.