flag

Poland

Available languages: English Polish

Poland has joined the European Union in 2004 and the Polish transport system has to be integrated to the European transport system.

In Poland there are legally-mandated documents, which are potentially of use in promoting and enabling more integrated sustainable transport, mobility management and land use planning. Transport plan are included in the documents: Transport Policy, Development Strategy, Spatial Development Policy, Integrated Public Transport Development Plan. These documents exist at the national, regional and local level, although they are not always available at all levels due to time lags in their preparation.

The main policy document and basis for promoting sustainable mobility policy is the National Transport Policy for 2006-2025   – developed by the Ministry of Infrastructure and adapted by the Polish Government in June 2005.  It focus on urban quality improvements, including through increase of competitiveness of public transport versus individual transport, improvement of pedestrian and cycling conditions with special attention to disable people. Another key legislative document approved by the Polish government is the National Transport Development Strategy 2020 with the perspective 2030. The main goals are to increase access to transport, to improve safety and efficiency of the road transport sector by creating a coherent, sustainable and user-friendly transport system on the national level.

The National Transport Policy also aimed at influencing changes in travel behaviour, controlling the growth of capacity of the road by parking policy, improving the public transport by low emission vehicle, low emission zones, ITS in transport/ traffic management and operation and finally preparation of SUMP.

According to new EU perspective 2014-2020 and all strategy documents, cities which are interesting in applying for European funds should develop the SUMPs or integrate the elements of urban mobility with SEAPs.

It means that the cities which are above 100 000 inhabitants (in Poland we have 39 cities which are above 100 000 inhabitants) are willing to develop and implement the SUMP but since now just a few of followed the process of preparation the SUMP, like Gdynia, Warsaw, Cracow. The most import is this process is to convince inhabitants to take part in the public survey and present them the benefits like: better accessibility for sustainable transport modes, improve safety and security; reducing pollution, greenhouse gas emissions and energy consumption; increase the efficiency and cost-effectiveness of the transportation of goods and people, but the most important argument for is that cities will have easiest access to the European Funds.

Links

National Contact Point for Poland

SMG Ekspert
Maciej MICHNEJ
Tel: +48 668 119 549
Email: smg@smg-ekspert.pl

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, o tego czasu polski system transportowy jest zintegrowany z europejskim systemem transportowym.

W Polsce obowiązują dokumenty prawne, które mają za zadanie promocję zrównoważonego transportu, zarządzanie mobilnością przez co wpływają na przestrzenne zagospodarowanie kraju. Plany transportowe są zawarte w dokumentach takich jak: Polityka Transportowa Państwa 2006-2025, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego. Dokumenty te funkcjonują zarówno na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, choć nie zawsze są dostępne na wszystkich poziomach ze względu na opóźnienia w ich przygotowaniu.

Podstawowym dokumentem promującym politykę zrównoważonej mobilności jest Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025- opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez rząd polski w czerwcu 2005 roku. Celem tego dokumentu jest polepszenie jakości usług miejskich, poprzez zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego, poprawa infrastruktury drogowej, w tym dróg dla pieszych i rowerów. Innym kluczowym dokumentem legislacyjnym zatwierdzonym przez polski rząd jest Strategia Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do 2030. Głównym jego celem jest unowocześnienie podstawowej sieci transportowej, poprawa bezpieczeństwa i efektywności w sektorze transportu drogowego, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zgodnie z zasadą spójnego i zrównoważonego rozwoju. 

Polityka transportowa ma również na celu kształtowanie przestrzeni miejskiej, tworzenie polityki parkingowej, poprawę transportu publicznego poprzez np. zakup nowego taboru o niskiej emisji dwutlenku węgla, jak i użycie technologii ITS zarówno w transporcie i zarządzaniu ruchem.

Zgodnie z wytycznymi unijnymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, polskie miasta, które ubiegają się o pozyskanie dofinansowania na projekty infrastrukturalne powinny posiadać przygotowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej  lub zapisy o zrównoważonej mobilności miejskiej zawarte w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W związku z tymi wytycznymi miasta, powyżej 100 000 mieszkańców (w Polsce jest ich 39 miast) są zainteresowane przygotowanie i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności (Eng. SUMP Sustainable Urban Mobility Development), do tej pory tylko nieliczne metropolie takie jak Gdynia, Warszawa czy Kraków podejmowały próby przygotowania SUMP. Największym wyzwaniem dla polskich miast jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i wpływ na zmianę postaw mieszkańców. Zaletą posiadania SUMP przez miasto jest: lepszej dostępności do środków transportu publicznego dla wszystkich osób, poprawa bezpieczeństwa, redukcja negatywnego wpływu transportu na zdrowie mieszkańców, zmniejszenie zużycia energii, redukcja hałasu oraz zwiększona efektywność ekonomiczna towarów.

Linki

Osoba do kontaktu

SMG Ekspert
Maciej MICHNEJ
Tel: +48 668 119 549
Email: smg@smg-ekspert.pl