flag

Romania

Available languages: English Romanian

Background
Romania is a semi-presidential republic, EU member since 2007, located in South-Eastern Europe, at the north of the Balkan Peninsula and on the western shore of the Black Sea. It covers around 240.000 km2 and with its 20.1 million inhabitants, it is the seventh most populous member of the European Union. Its capital and the largest city, Bucharest, is the sixth largest city in the European Union.

Transport infrastructure
Romania's total road network was estimated in 2009 at around 82.000 km (excluding urban areas), out of which 67.000 km paved roads. The railway network consists of around 22.500 km of track, the fourth-largest railroad network in Europe. The rail transport experienced a dramatic decline after 1989 and was estimated at 99 million passenger journeys in 2004; but has experienced a recent revival due to infrastructure improvements and partial privatization of lines, accounting for 45% of all passenger and freight movements in the country. Bucharest Metro, the only underground railway system, was opened in 1979 and measures 61.41 km with an average ridership in 2007 of 600,000 passengers during the workweek. There are sixteen international commercial airports in service today, with five of them being capable of handling wide-body aircraft. Over 7.6 million passengers flew through Bucharest's “Henri Coandă” International Airport in 2013.

Transport planning
In the current European context characterized by low growth rates and growing regional imbalances, spatial development became a general priority in order to improve services and the level of employment and to reduce regional imbalances. Spatial development is under the authority of the Ministry of Regional Development and Public Administration. At the level of the Ministry of Regional Development and Public Administration, the attributions regarding spatial planning, urban planning and habitat are assigned to the General Department for Territorial Development. This Department is responsible with the Urban Mobility Planning.

SUMP
The regional level projects are developed through the Regional Development Agencies (ADRs) - ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud Muntenia, ADR Sud-Vest - Oltenia, ADR Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru, ADR Bucuresti - Ilfov. Currently, these structures are in the process of developing the SUMPs for the 7 growth poles of Romania (Brașov, Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca) and the capital, Bucharest. Even though many municipalities were interested in having a SUMP, there were not enough resources for this stage. Currently, all SUMPs will be eligible for funding in the frame of the “Regional Operational Programme 2014-2020”.

An EBRD contract that will end at the beginning of 2015 is currently being implemented for the development of the SUMP framework and contract requirements (PSC - Public Service Contract) according to Regulation no. 1370/2007 which can be applied by all municipalities that want to develop urban mobility plans. In order for the resulting framework to be implemented at the local level, municipalities will have to contract a transport consultant. 

Legal Requirements
The Law no. 190/2013 approving the Government Ordinance no. 7/2011 amending and supplementing Law no. 350/2001 on the regional planning and urbanism, into force since 13.07.2013, stipulates that the Urban Mobility Plan (UMP) is part of the General Urban Plan (GUP).

The SUMP is mandatory for all cities and towns, and optional for communes.

 • Within Art. I, paragraph 19, (4) the institutional level of responsibility for the urban mobility planning is defined as follows: For cities rank 1 and 2, the metropolitan territorial development strategy and the metropolitan urban mobility plans are to be initiated by the County Administration or by the  core city
 • Within paragraph 46, a new  expression is inserted - "Urban Mobility Plan", having the following definition:

«Urban Mobility Plan - the strategic territorial planning instrument which correlates the spatial development of settlements in the metropolitan area with the mobility and transport needs of people, goods and commodities.»

The SUMP will include the following sectors:

 • Intelligent transport systems
 • Non-motorized transport
 • Intermodality
 • Road safety
 • Road transport
 • Urban logistics
 • Mobility management
 • Public transport.

Preconditions for financing urban public transport, according to the “Regional Operational Programme 2014-2020”
In actual sense, urban public transport projects will be possible to finance if the following criteria is met:

 1. The city/municipality has a Sustainable Urban Mobility Plan (according to the law and the EU standards)
 2. There is a Public Service Contract (PSC) in accordance with Regulation no. 1370/2007 (the model will be completed early 2015)
 3. There is financial and administrative capacity for the implementation process, including maintenance, and the population target group is relevant.

National Contact Point for Romania

Asociația Orașe în Mișcare
Email: oraseinmiscare@gmail.com

Cadru
România este o republică semi-prezidențială, membră a UE din 2007, situată în sud-estul Europei, la nordul peninsulei Balcanice, pe țărmul vestic al Mării Negre. Cu o suprafață de aproximativ 240 mii de km2 și o populație de peste 20 de milioane de locuitori, este a șaptea țară din Uniunea Europeană, din punct de vedere al populației. Capitala și totodată cel mai mare oraș, București, este al șaselea oraș din UE.

Infrastructura de transport
În 2009, rețeaua de drumuri din România era estimată la aproape 82.000 km (fără drumurile din zonele urbane), din care 67.000 km drumuri asfaltate. Rețeaua de căi ferate este pe locul patru la nivelul UE, cu aproximativ 22.500 km de șine. Transportul feroviar a scăzut dramatic după 1989, dar recent, datorită îmbunătățirilor la infrastructură și a privatizării unor tronsoane, este în creștere, 45% din transportul de pasageri și de marfă realizându-se pe calea ferată. Metroul București, singurul sistem subteran pe şine din țară, a fost inaugurat în 1979 și măsoară 61.41 km, având 600.000 de călători în timpul săptămânii la nivelul anului 2007. La nivel național există 16 aeroporturi comerciale internaționale, dintre care cinci dispun de infrastructura necesară aeronavelor de mari dimensiuni. Peste 7.6 milioane de pasageri au utilizat Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în 2013.

Planificarea transportului
În contextul european actual, caracterizat de rate micşorate de creștere și de augmentarea dezechilibrelor regionale, dezvoltarea teritoriului a devenit o prioritate generală în scopul de a îmbunătăți serviciile și nivelul ocupării forței de muncă, dar și pentru a reduce dezechilibrele la nivel regional. Dezvoltarea teritoriului se află sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, atribuțiile privind amenajarea teritoriului, urbanism și habitat se află sub coordonarea Direcției Generale de Dezvoltare Teritorială. Acest departament este responsabil cu Planificarea Mobilității Urbane.

Planificarea Mobilităţii Urbane Durabile
Proiectele la nivel regional se derulează prin Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) - ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud Muntenia, ADR Sud-Vest – Oltenia, ADR Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru, ADR București – Ilfov. Prin aceste structuri se derulează, în prezent, Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP) pentru principalele 7 municipalităţi din România (polii de creştere - Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca şi Braşov) şi Municipiul Bucureşti. Cu toate că au existat mai multe municipalități interesate de dezvoltarea de SUMP-uri, nu au existat suficiente resurse pentru toate oraşele care şi-au propus o astfel de planificare. În prezent, cheltuielile cu aceste SUMP-uri vor fi eligibile în cadrul proiectelor Unităților Administrației Publice pentru transportul urban, în cadrul  “Programului Operaţional Regional 2014-2020”.

În prezent, printr-un contract BERD care se va finaliza în prima parte a anului 2015, se elaborează cadrul de realizare al SUMP-urilor şi modelul Contractului de Servicii Publice (PSC) conform Regulamentului nr. 1370/2007, astfel încât fiecare municipalitate interesată să poată dezvolta un plan de mobilitate urbană. În vederea aplicării acestui model de contract la nivel local, este necesar ca municipalităţile să angajeze un consultant pe probleme de transport.

Cadru legislativ
Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în vigoare de la data de 13.07.2013, stipulează că Planul de Mobilitate Urbană (PMU) este parte a Planului Urbanistic General (PUG).

PMU este obligatoriu pentru municipii și orașe și, opțional, pentru comune.

 • La Art. I, alineat 19, (4) se definește nivelul instituțional de responsabilitate pentru planificarea mobilității urbane astfel: Pentru localităţile de rang 1 şi 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului şi planurile de mobilitate urbană zonal periurbană/metropolitană se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru polarizator
 • La alineatul 46 se introduce o nouă expresie, expresia "Plan de Mobilitate Urbană", cu următoarea definiţie:

«Planul de Mobilitate Urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.»

Planul va trata următoarele subiecte:

 • Sisteme de transport inteligente
 • Transportul nemotorizat
 • Intermodalitate
 • Siguranța rutieră urbană
 • Transportul rutier
 • Logistica urbană
 • Gestionarea mobilității
 • Transportul în comun.

Precondiții pentru finanțarea transportului public urban, conform Programului Operaţional Regional 2014-2020
În accepţiunea actuală, se vor putea finanţa proiecte privind transportul public urban acolo unde:

 1. Există un plan sustenabil de mobilitate urbană la nivelul oraşului-municipiului (conform legii, și în acord cu standardele UE)
 2. Există un Contract de Servicii Publice (PSC) care să răspundă Reg.1370/2007 (model ce va fi finalizat în prima parte a anului 2015)
 3. Există capacitatea financiară şi administrativă de implementare, inclusiv în ceea ce priveşte mentenanţa, iar grupul ţintă de populaţie deservită este relevant.

Coordonator național România

Asociația Orașe în Mișcare
Email: oraseinmiscare@gmail.com