flag

Sweden

Available languages: English Swedish

Situated in Northern Europe, Sweden lies west of the Baltic Sea and Gulf of Bothnia, providing a long coastline forming the eastern part of the Scandinavian Peninsula. About 15% of Sweden lies north of the Arctic Circle. At 450,295 square kilometers, Sweden is the third-largest country in the European Union by area, with a total population of about 9.6 million. [en.wikipedia.org/wiki/Sweden] Sweden has a low population density of 21 inhabitants per square kilometer with the population mostly concentrated to the southern half of the country. About 85% of the population live in urban areas.

Most of Sweden has a temperate climate, despite its northern latitude, with four distinct seasons and mild temperatures throughout the year. The country can be divided into three types of climate; the southernmost part has an oceanic climate, the central part has a humid continental climate and the northernmost part has a subarctic climate. However, Sweden is much warmer and drier than other places at a similar latitude, and even somewhat farther south, mainly because of the Gulf Stream.

Sweden is divided into twenty-one counties, each with a County Administrative Board, which is appointed by the Government. Each county further divides into a total of 290 municipalities with municipal governments.

Sweden's capital city is Stockholm, which is also the largest city with about 1,4 millon inhabitants. In total there are eight cities in Sweden with about or over 100 000 inhabitants. The average population density in urban areas is about 1 500 inhabitants per km².

According to The Swedish Public Transport Association 1.2 billion journeys per year are made on regional and local public transport. The market share held by public transport on a national level is 24 per cent. There is a considerable difference in the market shares held by public transport in the metropolitan counties and in the other counties. Over 34 per cent of all journeys in the metropolitan counties are made by public transport com¬pared to 12 per cent in other counties. A national goal has was set 2006 to double the market share of public transport in the long term and to double the volume of travel on public transport by the year 2020 (www.doublingproject.se).

According to Lonely planet (http://www.lonelyplanet.com) public transport is well organised. It's divided into 24 regional networks, but with an overarching system (www.tagplus.se), where one ticket is valid on trains and buses. The regional bus networks are well integrated with the regional train system, with one ticket valid on any local or regional bus or train. Sweden has an extensive and reliable railway network and trains are usually faster than buses. However, many destinations in the northern half of the country cannot be reached by train alone. Local transport is always linked with regional transport. Regional passes are valid both in the city and on the rural routes. Stockholm has an extensive underground metro system, and Göteborg and Norrköping run tram networks. Most cities have separate lanes and traffic signals for bicyclists.


Sustainable transport attracts much interest both on national level and locally. According to the Governments Infrastructure Bill (2012) Sweden should have a strong and sustainable transport system and most municipalities have adopted goals and strategies to develop more sustainable transport.

In 2004 the Transport Agency developed planning support for municipalities striving for sustainable transport. TRAST, which denotes Traffic for Attractive Cities, and constitutes two handbooks. One aims at supporting municipalities in their work to develop the urban planning process to include transport planning, and the other includes facts and information about developing traffic strategies, plans and programs.

National Contact Point for Sweden

Ecologize
Kerstin Robertson
Tel: + 46 707 930 943
Email: kerstin.robertson@ecologize.se

Sverige är beläget på den östra delen av den skandinaviska halvön i norra Europa, väster om Östersjön och Bottniska viken, vilket ger en lång kustlinje. Omkring 15% av Sveriges yta ligger norr om polcirkeln. Med en areal om 450 295 kvadratkilometer, är Sverige det tredje största landet i EU. Sverige har en låg befolkningstäthet på 21 invånare per kvadratkilometer vilket ger en sammanlagd befolkning på cirka 9,6 miljoner. Flest bor i den södra halvan av landet och omkring 85% av befolkningen bor i tätorter.
Trots den nordliga breddgraden har större delen av Sverige ett tempererat klimat med fyra olika årstider och relativt sett milda temperaturer under hela året. Landet kan delas in i tre klimat typer; kustklimat i den sydligaste delen, fuktigt kontinentalt klimat i den centrala delen och subarktiskt klimat i norr.

Sverige är indelat i tjugoen län, alla med en Länsstyrelse som utses av regeringen, och i totalt 290 kommuner. Huvudstaden Stockholm är den största staden med ca 1,4 miljoner invånare. Totalt finns det åtta städer i Sverige med omkring eller över 100 000 invånare. Den genomsnittliga befolkningstätheten i stadsområden är cirka 1 500 invånare per km².

Enligt Svensk Kollektivtrafik görs 1,2 miljarder resor per år i lokal och regional kollektivtrafik och marknadsandelen med kollektivtrafik på nationell nivå är 24 procent. Över 34 procent av alla resor i storstadslänen görs med kollektivtrafik i jämförelse med 12 procent i andra län. Ett nationellt mål sattes 2006 att fördubbla marknadsandelen för kollektivtrafiken på lång sikt och att fördubbla volymen resor till år 2020.

Hållbara transporter har hög prioritet både nationellt, regionalt och lokalt. Enligt infrastrukturpropositionen (2012) ska Sverige ha ett starkt och hållbart transportsystem och de flesta kommuner har antagit mål och strategier för att utveckla mer hållbara transporter.

År 2004 utvecklade Trafikverket med flera myndigheter stöd till kommuner i arbetet för hållbara transporter. TRAST (Trafik för attraktiv stad)–materialet omfattar idag två handböcker samt ytterligare ett antal rapporter. Syftet med TRAST är att stödja kommunerna i deras arbete för att utveckla en samordnad trafik- och stadsplanering. Materialet omfattar både underlag i form av fakta och information om att utveckla trafik strategier, planer och program samt om hur planeringen kan utformas.

Enligt Lonely Planet (http://www.lonelyplanet.com) är kollektivtrafiken väl organiserad. Den är indelad i 24 regionala nätverk, men med det finns även ett system för gemensamma biljetter (www.tagplus.se). Den lokala och regionala trafiken är samordnad och de regionala bussnäten är väl integrerade med den regionala tågtrafiken. Sverige har ett relativt omfattande järnvägsnät och tåg är oftast snabbare än bussar. Många destinationer i norra Sverige kan dock inte nås med enbart tåg. Stockholm har en omfattande tunnelbanetrafik, och i Göteborg och Norrköping finns spårvägsnät. De flesta städer har separata körfält och trafiksignaler för cyklister och Sverige har en relativt sett hög andel cyklister.

Nationell kontaktperson i Sverige

Ecologize
Kerstin Robertson
Tel: + 46 707 930 943
Email: kerstin.robertson@ecologize.se