flag

Slovakia

Available languages: English Slovakian

Slovakia is a small country in the Central Europe. It has a population of over five million and an area of about 49,000 square kilometres. The largest city is the capital, Bratislava. Slovakia is a high-income advanced economy with one of the fastest growth rates in the European Union and the OECD. The country joined the European Union in 2004. As for administrative division, Slovakia is subdivided into 8 regions, each of which is named after its principal city. Regions have enjoyed a certain degree of autonomy since 2002. Their self-governing bodies are referred to as Self-governing Regions or Upper-Tier Territorial Units.

Before 2013 especially due to the European Mobility Week campaigns and involvement of Slovak partners in European mobility-oriented projects some municipalities, mainly in bigger cities (Bratislava, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bytrica) started to use sustainable mobility measures to improve their transport urban systems, however appropriate tools and methodologies were usually missing. However, the understanding of the possible and actual effects of SUMP on the real mobility situation in cities was still rather limited in Slovakia. The latest achievement of the two Slovak ministries responsible for transportation and regional development was the decision to assign a part of its EU Cohesion funds for the development of SUMP documents and other mobility strategies as well as for the implementation of sustainable mobility measures based on them. This programme is starting at the end of 2015 and is co-financed by an Operational programme for implementation of European cohesion policy in the period 2014–2020. It is expected that SUMP concept will be implemented at different levels – at the regional level of capital cities of eight self-governing regions, in cities above size 50.000 inhabitants, but also in small municipalities.

First two Slovak cities (Žilina and Košice) have started making Mobility plans in 2013.

In all of the 8 regions, the municipalities are responsible for the development of land-use plans, which include transport plans.

National Guidance:  Transport policy of Slovak Republic by 2015 (Ministry of Transport) and its sector strategies (e.g., the National Cycling Strategy adopted in 2013), Strategy of the Development of Transport up until 2020. Methodology of SUMP development (2015).

Plans in place: Territorial Land-use plans compulsory for regions and municipalities; Transport plans; Programs of improvement of air quality for cities.

Sustainability objective:

The global objective of Slovak transport policies is to secure sustainable development of mobility perceived as long-term provision for the constantly increasing transport demands of society (transportation of goods and people) in a required time and to a required quality with a simultaneous decrease of negative impacts of transport on the environment. Policies also proclaim that sustainable mobility requires proportional development of all modes of transport within the Slovak transport system, respecting the principles of common transport policy of EU in order to efficiently satisfy the society’s transport needs. However there are not any special priorities devoted to sustainable urban mobility planning included in Slovak strategic documents.

Public involvement: Officially only within the land-use planning process.

Linked with finance: Budgets of regional governments and municipalities can be used to finance SUMPs preparation. Since 2015 Cohesion funds represent a basic backbone for the future development of SUMPs in Slovakia.

A deeper insight into the situation in Slovakia can be downloaded from the Endurance National Inventory for Slovakia.

Links

National Contact for Slovakia

University of Žilina
Dana Sitányiová
Tel  +421 41 5135761
Email: skdasitfstav.uniza

Slovensko je malá krajina v strede Európy s počtom obyvateľov okolo  5,5 milióna, ktorí žijú na ploche asi 49,000 kilometroch štvorcových. Najväčším a zároveň hlavným mestom je Bratislava. Slovensko patrí k rýchlo rastúcim ekonomikám, k jedným z najrýchlejšie rastúcich v rámci Európskej  únie a OECD. Krajina sa administratívne delí na 8 regiónov, samosprávnych krajov, ktoré sa nazývajú podľa hlavných miest. V roku 2002 kraje získali určitý stupeň autonómie. Nazývajú sa tiež vyššie územné celky.

Manažment mobility je na Slovensku stále pomerne novým pojmom. Používajú ho najmä odborníci a neziskové organizácie. Doteraz nebol tento koncept použitý v žiadnej národnej stratégii alebo legislatíve v tejto oblasti. Slovensko teda patrí medzi krajiny, ktoré musia postupne zaviesť princíp trvalo udržateľnej mobility do svojej agendy. Zavádzanie plánov udržateľnej mestskej mobility (PUMM) je len v začiatkoch a slovenské mestá chápu možný a skutočný efekt plánov stále len v obmedzenej miere. Neexistujú odporúčania na národnej úrovni ani legislatíva, ktorá by sa týkala plánov PUMM. Čo sa týka širšej akceptácie PUMM a povedomia o plánovaní mobility, dá sa povedať, že najväčšie slovenské mestá boli s týmto konceptom oboznámené a deklarovali svoj záujem o vypracovanie PUMM. Niektoré slovenské mestá ako Žilina, Košice, Banská Bystrica, Martin alebo Bratislava začali implementovať opatrenia, ktoré súvisia s manažmentom mobility a plánovaním mobility. Udržateľnou mobilitou sa zaoberajú viaceré neziskové organizácie pôsobiace v slovenských mestách , najmä tie, ktoré sa zaoberajú cyklistickou dopravou a životným prostredím. Svojimi aktivitami sa spolu s odborníkmi z akademického prostredia snažia pozdvihnúť povedomie o PUMM na lokálnej i národnej úrovni. Prvé dve mestá, Žilina and Košice, začali pracovať na svojich plánoch v roku 2013. Samosprávy vo všetkých 8 regiónoch sú zodpovedné za prípravu územných plánov, ktorých súčasťou sú aj dopravné plány.

Národné stratégie: Akčný plán rozvoja verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou, Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a  iné (MDVaRSR, http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=75682).

Plány: Územné plány povinné pre regióny a mestá, dopravné plány, programy na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.

Princípy trvalo udržateľného rozvoja: V tejto oblasti je stále priestor na zlepšenie. Celkovým cieľom národnej stratégie je zabezpečiť udržateľnú mobilitu na Slovensku. Napriek tomu táto stratégia priamo nepodporuje opatrenia na zavádzanie PUMM do praxe. Zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa zúčastnil na prvom i druhom  národnom mítingu ENDURANCE a vyjadril podporu projektu a PUMM v budúcnosti.

Zainteresovanie verejnosti: Občania sú zapojení do procesu územného plánovania, ktorý môžu pripomienkovať.

Financovanie: Na prípravu PUMM môžu byť použité prostriedky z rozpočtu mesta alebo z prostriedkov samosprávnych krajov.

Detailnejší opis situácie na Slovensku je k dispozícii v dokumente ENDURANCE  – Opis situácie na Slovensku.  (Endurance National Inventory for Slovakia).

Linky

Národný slovenský kontaktný bod

Žilinská univerzita v Žiline
Dana Sitányiová
Tel  +421 41 5135761
Email: dasit@fstav.uniza.sk