Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Mobility Management Regio Arnhem-Nijmegen / MM Stadsregio Arnhem-Nijmgen Duration 2009-01-01 to 2010-12-31
Customer (project initiator) show_help Stadsregio Arnhem Nijmgen Location Arnhem/Nijmegen
Organisation show_help Stadsregio Arnhem Nijmegen, werkgevers, VNO-NCW regio Arhem Nijmegen, MKB-Midden en KvK Centraal Gel Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads MonitorMMstadsregioarnhem-nijmegen.pdf
persberichtMMstadsregioarnhem-nijmegen.pdf

Overall Project Description show_help

In this Regional Mobility Project, business and regional authorities are working together on agreements to organizations in the City Region Arnhem Nijmegen. It takes more than 77 organizations participating. A Regional Mobility convanant aimed at reduction of kilometers in the peak hours.
- - -
In het Offensief Bereikbaar hebben bedrijfsleven en regionale overheden samen afspraken gemaakt om organisaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen bereikbaar te houden. Er nemen meer dan 77 organisaties deel. Er is een regionaal convanant Mobiliteitsmanagement gesloten met als doel het aantal autokilometers in de spits te reduceren.

Description of the system effects show_help

MM measures in relation to workplace (telecommuting / teleworking) takes off peak share by 3.6 percentage points.
MM measures in relation to working conditions (eg flexible hours), take off the peak share by 4.6 percentage points.
In relation to Smart Pricing is the peak share decreased by 2.1 percentage points.
These figures are based on the panel. The new respondents there is hardly any effect on the peak share.
Of the remaining MM measure is not related to the share proven striker.
The autonomous factors (changes in personal circumstances, job / work and working hours) have little impact on changes in the peak share).
- - -
In relatie tot MM-maatregelen werkplek (thuiswerken/telewerken) neemt het spitsaandeel af met 3,6 procentpunt.
In relatie tot MM-maatregelen arbeidsvoorwaarden (o.a. flexibele werktijden) neemt het spitsaandeel af met 4,6 procentpunt.
In relatie tot Slim Prijzen is het spitsaandeel afgenomen met 2,1 procentpunt.
Deze cijfers zijn gebaseerd op het panel. Bij de nieuwe respondenten is er nauwelijks een effect op het spitsaandeel.
Van de overige MM-maatregelen is geen relatie met het spitsaandeel aangetoond.
De autonome factoren (veranderingen in persoonlijke omstandigheden, functie/werkzaamheden en aantal arbeidsuren) hebben nauwelijks invloed op veranderingen in het spitsaandeel).

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: +1%
Show details
  Target (%) Before (%) After (%) Long-term (%)
Car driver -5 56 57 (+1)
Car passenger
Walking
Cycling 26 25 (-1)
Bus 1 2 (+1)
Train/tram/metro 14 14
Motorcycle/Scooter 3 2 (-1)
Zero-emissions vehicle
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: 0 km/year
Show details
  Before (km) After (km) Long-term (km)
Car driver 0
Car passenger
Walking
Cycling 0
Bus 0
Train/tram/metro 0
Motorcycle/Scooter 0
Zero-emissions vehicle
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

A. AWARENESS
/
B. USAGE
/
C. SATISFACTION WITH SERVICES
/
Comment on the targets in level E-G:

E0. MOBILITY OPTIONS
Avoid the rush hours to drive a car (commuting or business travel).
- - -
Niet in de spits met de auto rijden (woon-werk of zakelijke reizen)
E. ACCEPTANCE
/
F. TAKE UP OF MOBILITY OPTIONS OFFERED
Of the respondents, a part of travel habits have changed based on the following measures:
- Changed working conditions: 9%
- New agreements or arrangements regarding flexible working: 11%
- Now in possession of an OV-up: 6%
- Changed operating systems or facilities (other than working hours): 7%
- Encouragement by management: 8%
- Participation Slim Prices Waalbrug: 7%
It is possible that someone has mentioned several factors.
- - -
Van de respondenten geeft een deel aan zijn reisgedrag te hebben aangepast op basis van de volgende maatregelen:
- Gewijzigde arbeidsvoorwaarden: 9%
- Nieuwe afspraken of regelingen m.b.t. flexibele werktijden: 11%
- Inmiddels in bezit van een OV-abonnement: 6%
- Gewijzigde bedrijfsregelingen of faciliteiten (anders dan werktijden): 7%
- Stimulering door het management: 8%
- Deelname Slim Prijzen Waalbrug: 7%
Het is mogelijk dat iemand meerdere factoren heeft genoemd.

G. SATISFACTION WITH MOBILITY OPTIONS OFFERED
/
Description of reached system effects:

MM measures in relation to workplace (telecommuting / teleworking) takes off peak share by 3.6 percentage points.
MM measures in relation to working conditions (eg flexible hours), take off the peak share by 4.6 percentage points.
In relation to Smart Pricing is the peak share decreased by 2.1 percentage points.
These figures are based on the panel. The new respondents there is hardly any effect on the peak share.
Of the remaining MM measure is not related to the share proven striker.
The autonomous factors (changes in personal circumstances, job / work and working hours) have little impact on changes in the peak share).
- - -
In relatie tot MM-maatregelen werkplek (thuiswerken/telewerken) neemt het spitsaandeel af met 3,6 procentpunt.
In relatie tot MM-maatregelen arbeidsvoorwaarden (o.a. flexibele werktijden) neemt het spitsaandeel af met 4,6 procentpunt.
In relatie tot Slim Prijzen is het spitsaandeel afgenomen met 2,1 procentpunt.
Deze cijfers zijn gebaseerd op het panel. Bij de nieuwe respondenten is er nauwelijks een effect op het spitsaandeel.
Van de overige MM-maatregelen is geen relatie met het spitsaandeel aangetoond.
De autonome factoren (veranderingen in persoonlijke omstandigheden, functie/werkzaamheden en aantal arbeidsuren) hebben nauwelijks invloed op veranderingen in het spitsaandeel).
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.