Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project A1 Less Hindrance Pas / A1 Zuidoost- en Zuidpas Duration 2009-02-01 to 2009-08-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Amsterdam
Organisation show_help RWS Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help 15,000 persons
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Evaluatie-A1-Muiderbrug.pdf
Evaluatie-A1-Muiderbrug-Achtergrondrapportage.pdf

Overall Project Description show_help

In the period from February to August 2009 Rijkswaterstaat carried out extensive maintenance to the A1 Muiderbrug over the Amsterdam-Rhine Canal. By wisely planning and execution of the work, the traffic problems minimized. In addition, they offered the users the Zuidoostpas and Zuidaspas to limit the remaining hindrance.

In de periode van februari tot en met augustus 2009 voerde Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A1 Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Door het slim plannen en uitvoeren van de werkzaamheden werd de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast bood men de weggebruikers de Zuidoostpas en de Zuidaspas aan om de nog resterende hinder te beperken.

Description of the system effects show_help

H: About 15% will compute more frequently by public transport because of the experience.
Of the 2,250 cardholders that did not use the car (as the main mode of transport) afterwards about 750 still to do. Off the non-pass holders, the share of the car reduced by 4%.

The traffic analysis shows that the hindrance on the A1 Muiderbrug during work is not (much) more now than in the comparable period of the year without work. The actual traffic reduction (2900 mvt / etm) is approximately half due to the mobility measures. The level lags behind the intended mvt 4000 / etm). But the reduction proofed to be enough in practice. / Ongeveer 15% zal door de ervaringen met de pas vaker met het OV naar het werk reizen.
Van de 2250 pashouders die de auto lieten staan (als hoofdvervoerwijze) blijken nadien zo'n 750 dat nog steeds te doen. Bij de niet-pashouders neemt het aandeel van de auto met 4% af.

Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat de vekeershinder op de A1 Muiderbrug tijdens de werkzaamheden niet (veel) meer is geworden dan in een vergelijkbare periode van het jaar zonder de werkzaamheden. De gerealiseerde verkeersreductie (2900 mvt/etm) is voor circa de helft toe te schrijven aan de mobiliteitsmanagement maatregelen. De hoogte blijft achter bij de beoogde 4000 mvt/etm) maar de noodzaak daarvoor bleek in de praktijk te ontbreken.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: There are 15,000 cardholders. / Er zijn 15.000 pashouders.

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Using the Southeast / Zuidpas and with public transport to travel instead of by car. / Gebruik maken van de Zuidoost/ en Zuidpas om met het OV te reizen in plaats van met de auto.

"E: The pass is offered for free, the only unknown who refused.
Main reasons for the pass to use the result for the cardholder traveling cheaper or free and that public transport during work relatively quickly, because you travel by car may suffer from delays. / De pas is gratis aangeboden, onbekend wie de pas weigerde.
Belangrijkste redenen om de pas te gebruiken zijn dat het reizen hierdoor voor de pashouder goedkoper of gratis is en dat het OV tijdens de werkzaamheden relatief sneller is, omdat je met de auto wellicht last hebt van vertragingen.

F: Two-thirds of cardholders have used the pass.

Daily over 750 cardholders less on the A1 Muiderbrug (1500 trips):
- 1360 fewer car trips by switching OV
- 100 fewer by rerouting
- 40 dec by working from home.

If we look more spacious, daily 2250 cardholders did not use the car.

The non-users indicated that the delay with the car was better than expected and / or that the OV was no alternative. / Tweederde van de pashouders heeft de pas gebruikt.

Dagelijks ruim 750 pashouders minder op de A1 Muiderbrug (1500 ritten):
- 1360 minder autoritten door overstap OV
- 100 minder door routewijziging
- 40 minder door thuiswerken.

Als ruimer gekeken wordt, hebben dagelijks 2250 pashouders de auto laten staan.

De niet gebruikers gaven aan dat de vertraging met de auto meeviel en/of dat het OV geen alternatief was.

G: The pass users gave a 8.6 for the pass. Positive was the presentation of the pass by the employer.
The personal traveladvice was appreciated by 83% of those who have seen it, it helped 33% of the people in choosing the way of traveling.
The shuttlebus is hardly used, by less than 3% of the cardholders.
The opportunity to telework at Smart Work Center in Almere is hardly used. / De pasgebruikers gaven een 8.6 voor de pas. Positief was het uitreiken van de pas door de werkgever.
Het persoonlijk reisadvies werd door 83% van degenen die het bekeken hebben, ook op prijs gesteld en bij 33% hielp het bij het kiezen van de manier van reizen.
De shuttlbus is nauwelijks gebruikt: door minder dan 3% van de pashouders.
Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot E-werken bij het Smart Work Center in Almere.
Description of reached system effects:

H: About 15% will compute more frequently by public transport because of the experience.
Of the 2,250 cardholders that did not use the car (as the main mode of transport) afterwards about 750 still to do. Off the non-pass holders, the share of the car reduced by 4%.

The traffic analysis shows that the hindrance on the A1 Muiderbrug during work is not (much) more now than in the comparable period of the year without work. The actual traffic reduction (2900 mvt / etm) is approximately half due to the mobility measures. The level lags behind the intended mvt 4000 / etm). But the reduction proofed to be enough in practice. / Ongeveer 15% zal door de ervaringen met de pas vaker met het OV naar het werk reizen.
Van de 2250 pashouders die de auto lieten staan (als hoofdvervoerwijze) blijken nadien zo'n 750 dat nog steeds te doen. Bij de niet-pashouders neemt het aandeel van de auto met 4% af.

Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat de vekeershinder op de A1 Muiderbrug tijdens de werkzaamheden niet (veel) meer is geworden dan in een vergelijkbare periode van het jaar zonder de werkzaamheden. De gerealiseerde verkeersreductie (2900 mvt/etm) is voor circa de helft toe te schrijven aan de mobiliteitsmanagement maatregelen. De hoogte blijft achter bij de beoogde 4000 mvt/etm) maar de noodzaak daarvoor bleek in de praktijk te ontbreken.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.