Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Testresenärer inom DinKoll Duration 2011-05-01 to 2012-05-31
Customer (project initiator) show_help Upplands Lokaltrafik Location Uppsala
Organisation show_help Trivector Traffic & Upplands Lokaltrafik Total Budget show_help € 41,000
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help 3,155 persons
Type of Project show_help Single measure(s) Emission effect show_help -1,872.40 tons of CO2 per year
Links http://www.ul.se/dinkoll
Downloads 2012_38_DinKoll_version_1_0_skickad0.pdf

Overall Project Description show_help

DinKoll syftar till att genom förbättrad dialog och kommunikation med nuvarande och potentiella kollektivtrafikresenärer identifiera vad som krävs för att deras resvanor ska förändras mot en ökad användning av kollektivtrafiken samt att genom dialog- och informationsaktiviteter gynna en överflyttning av resor med bil till kollektivtrafik och därigenom öka andelen kollektivtrafikresor.

Testresenärsprojektet inom DinKoll riktade sig enbart till vanebilister (åker bil till arbetet minst 3 dagar per vecka). Dessa fick ett erbjudande om att bli testresenär och få ett månadskort gällande för 30 dagar förutsatt att de förband sig att:
* Åka med kollektivtrafiken till och från arbetet minst tre dagar per vecka under testperioden.
* Medverka i tre enkäter (före, under samt 5 månader efter testperioden) samt föra resedagbok över sitt resandeunder själva provperioden.

Description of the system effects show_help

Av de 117 testresenärerna var det drygt 50 personer som fortsatte att pendla minst 3 dagar per vecka med kollektivtrafik efter testperioden

Lessons Learned show_help

Testresenärsprojektet väckte stort intresse, särskilt på Akademiska sjukhuset och 95 % var nöjda eller mycket nöjda med projektet. Testresenärsprojektet har medfört en besparing på 5,0-5,6 ton koldioxid och den totala långsiktiga effekten av testresenärsprojektet bedöms ligga mellan 30-40 ton koldioxid per år. Totalt är det över 50 % av testresenärerna som ett halvår efter testmånaden fortfarande regelbundet arbetspendlar med kollektivtrafik (minst 3 dagar per vecka).

DinKoll visar att det finns en stor potential för överflyttning från privat bil till kollektivtrafik genom testresenärsprojekt. Fördelen med ett testresenärsprojekt är att man kan rikta sig specifikt mot bilpendlare, dvs just mot den målgrupp man vill påverka. Om man kan rikta åtgärden mot större samlade arbetsplatsområden med begränsad parkeringstillgång, ökar både effekt och nytta.

Genomförandet av åtgärden har lett till ökad kännedom och kunskap om beteendepåverkande åtgärder, inom UL, bland samarbetspartners och hos kommuninvånarna. Information om åtgärden har spridits till tusentals invånare, åtgärdens webbplats har haft över 500 unika besökare per månad under hösten 2011 och media har uppmärksammat projektet. Åtgärden och dess delprojekt har presenterats vid en internationell mobility management konferens i Öresundsregionen och kommer även att presenteras vid ECOMM, som hålls i Frankfurt sommaren 2012.

Åtgärden har även lett till ett ökat samarbete och ökat engagemang kring bete-endepåverkande åtgärder mellan UL, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och Vasakronan. Genom den breda referensgruppen har både Vasakronan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun erhållit kunskap och kännedom om projektaktiviteterna. Samtliga parter ställer sig positiva till att applicera projektaktiviteterna mot fler och nya områden. Tillsammans med den ökade kunskapsnivån, skapar detta förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling av arbetet med beteendepåverkande åtgärder, inte minst som ett viktigt verktyg i arbetet mot ett fördubblat kollektivtrafikresande och en ökad kollektivtrafikandel.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: -46%
Show details
  Target (%) Before (%) After (%) Long-term (%)
Car driver 50 90 20 (-70) 44 (-46)
Car passenger
Walking
Cycling 3 3 8 (+5)
Bus 50 5 70 (+65) 42 (+37)
Train/tram/metro 2 7 (+5) 6 (+4)
Motorcycle/Scooter
Zero-emissions vehicle
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: -10,231,665 km/year
Show details
  Before (km) After (km) Long-term (km)
Car driver 15 20,018,475 4,448,550 (-15,569,925) 9,786,810 (-10,231,665)
Car passenger
Walking
Cycling 0
Bus 0
Train/tram/metro 0
Motorcycle/Scooter
Zero-emissions vehicle
Emission effect show_help
Emission effect (in total): -1,872.40 tons of CO2 per year
Show details
  tons of CO2 per year
Car driver -1872.4
Car passenger 0
Walking 0
Cycling 0
Bus 0
Train/tram/metro 0
Motorcycle/Scooter 0
Zero-emissions vehicle 0
Total Effect -1872.4

Note: These figures are adjusted according to control/comparison group results.

Project Promotion Activity show_help
3 occasions
Show details
Distributed materials (leaflets, brochures etc) Date Description Number
  2011-09-01 Affischer har distrubuerats med information om projektet och hur man anmäler sig. Dessa skickades till arbetsgivarna för att i sin tur sätts upp på anslagstavlor, i entreer, lunchrum etc. 100
Advertisements in internal and external media Date Description Number
  2011-09-01 Information om projektet har gått ut via e-post till de anställda 3155
Radio/TV spots Date Description Number
  2011-10-20 Uppsala Nya Tidning gjorde artikel om projektet
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
C. Usage 117 4%
D. Satisfaction with services 111 4%
Comment on the targets in level B-D:

Av de 3155 anställda så anmälde sig 153 personer att bli testrersnärer varav 117 personer uppfylde alla kriterier och antogs som testresenärer. Av de 117 som deltog var 95 % nöjda eller mkt nöjda med tjänsten.
E. Acceptance 117 4%
F. Take up of mobility options offered 117 4%
G. Satisfaction with mobility options offered 94 3%
Comment on the targets in level E-G:

Av de 117 testresenärerna provade samtliga att åka kollektivt under testperioden minst 1 gång per vecka och 82 % åkte kollektivt minst 3 ggr per vecka. 80 % avdeltagarna var nöjda med att åka kollektivt
H. Long-term attitudes and behaviour 53 2%
Description of reached system effects:

Av de 117 testresenärerna var det drygt 50 personer som fortsatte att pendla minst 3 dagar per vecka med kollektivtrafik efter testperioden
Lessons Learned:

Testresenärsprojektet väckte stort intresse, särskilt på Akademiska sjukhuset och 95 % var nöjda eller mycket nöjda med projektet. Testresenärsprojektet har medfört en besparing på 5,0-5,6 ton koldioxid och den totala långsiktiga effekten av testresenärsprojektet bedöms ligga mellan 30-40 ton koldioxid per år. Totalt är det över 50 % av testresenärerna som ett halvår efter testmånaden fortfarande regelbundet arbetspendlar med kollektivtrafik (minst 3 dagar per vecka).

DinKoll visar att det finns en stor potential för överflyttning från privat bil till kollektivtrafik genom testresenärsprojekt. Fördelen med ett testresenärsprojekt är att man kan rikta sig specifikt mot bilpendlare, dvs just mot den målgrupp man vill påverka. Om man kan rikta åtgärden mot större samlade arbetsplatsområden med begränsad parkeringstillgång, ökar både effekt och nytta.

Genomförandet av åtgärden har lett till ökad kännedom och kunskap om beteendepåverkande åtgärder, inom UL, bland samarbetspartners och hos kommuninvånarna. Information om åtgärden har spridits till tusentals invånare, åtgärdens webbplats har haft över 500 unika besökare per månad under hösten 2011 och media har uppmärksammat projektet. Åtgärden och dess delprojekt har presenterats vid en internationell mobility management konferens i Öresundsregionen och kommer även att presenteras vid ECOMM, som hålls i Frankfurt sommaren 2012.

Åtgärden har även lett till ett ökat samarbete och ökat engagemang kring bete-endepåverkande åtgärder mellan UL, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och Vasakronan. Genom den breda referensgruppen har både Vasakronan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun erhållit kunskap och kännedom om projektaktiviteterna. Samtliga parter ställer sig positiva till att applicera projektaktiviteterna mot fler och nya områden. Tillsammans med den ökade kunskapsnivån, skapar detta förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling av arbetet med beteendepåverkande åtgärder, inte minst som ett viktigt verktyg i arbetet mot ett fördubblat kollektivtrafikresande och en ökad kollektivtrafikandel.

Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.