Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project A10-West Major maintenance / A10-West Groot onderhoud Duration 2001-01-01 to 2001-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Amsterdam
Organisation show_help Rijkswaterstaat Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, deelraden, Kamers van Koophandel Total Budget show_help € 3,000,000
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Urban area mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads EvaluatieA10-West.pdf

Overall Project Description show_help

In the summer of 2001, a large part of the western ring road around Amsterdam, known as the A10 West, was thoroughly renovated. To perform this work in consultation was decided to close an entire lane in the summer months. Initially was estimated that this intervention would have a huge impact on the traffic flow, not only on the A10 West, but also on nearby highways such as the A9 and the Amsterdam urban road network. To avoid problems a package of traffic engineering measures and measures in the field of mobility was provided. / In de zomer van 2001 is een groot deel van de westelijk ringweg rond Amsterdam, beter bekend als de A10-West, grondig gerenoveerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is in overleg besloten tot afsluiting van een complete rijbaan in de zomermaanden. Vooraf werd ingeschat dat deze ingreep een enorme invloed zou hebben op de verkeersafwikkeling, niet alleen op de A10-West zelf, maar ook op de nabijgelegen snelwegen zoals de A9 en het Amsterdamse stedelijke wegennet. Om problemen te voorkomen is een pakket samengesteld van verkeerskundige maatregelen en maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement.

Description of the system effects show_help

"H: Six weeks after opening the road chose 4% of former drivers chose for alternatives mainly because of the shorter travel time.
After major maintenance 8% of the former users no longer used the A10 West.
During the maintenance there were no (serious) traffic problems on the A10 West. The traffic had a reasonable flow in the peak period. On the north-south routes of the Amsterdam urban road network, traffic stagnated however.
The intensities of the A10-West decreased with 38%. / Zes weken na openstelling van de weg koos nog 4% van de voormalige automobilisten voor alternatieven vooral vanwege de kortere reistijd.
Na het groot onderhoud gebruikt 8% blijvend niet meer de A10-West.
Tijdens het groot onderhoud was er op de A10-West geen sprake van (ernstige) vekeerskundige problemen. Het verkeer kende een redelijke doorstroming in de spitsperiode. Op de noord-zuidroutes van het Amsterdamse, stedelijke wegennet, stagneerde het verkeer echter.
De intensiteiten op de A10-West zijn met 38% afgenomen.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: 100% of the respondents know the half of the mobility management measures. / 100% van de respondenten kent de helft van de mobiliteitsmanagementmaatregelen.

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Not using the A10 West by car in the rush hour / Niet in de spits met de auto gebruik maken van de A10-West

E: /

F: 10% of motorists opted for an alternative mode of transport (5% public transport, cycling 5%). This is mainly due to the capacity limitation rather than at the MM measures.
43% of road users choose a different route or mode of transport. / 10% van de weggebruikers koos voor een alternatieve vervoerwijze (5% openbaar vervoer, 5% fiets). Dit is voornamelijk te danken aan de capaciteitsbeperking zelf en niet aan de MM maatregelen.
43% van de weggebruikers kiest voor een andere route of vervoerwijze."

G: /
Description of reached system effects:

"H: Six weeks after opening the road chose 4% of former drivers chose for alternatives mainly because of the shorter travel time.
After major maintenance 8% of the former users no longer used the A10 West.
During the maintenance there were no (serious) traffic problems on the A10 West. The traffic had a reasonable flow in the peak period. On the north-south routes of the Amsterdam urban road network, traffic stagnated however.
The intensities of the A10-West decreased with 38%. / Zes weken na openstelling van de weg koos nog 4% van de voormalige automobilisten voor alternatieven vooral vanwege de kortere reistijd.
Na het groot onderhoud gebruikt 8% blijvend niet meer de A10-West.
Tijdens het groot onderhoud was er op de A10-West geen sprake van (ernstige) vekeerskundige problemen. Het verkeer kende een redelijke doorstroming in de spitsperiode. Op de noord-zuidroutes van het Amsterdamse, stedelijke wegennet, stagneerde het verkeer echter.
De intensiteiten op de A10-West zijn met 38% afgenomen.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.