Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project N50 OV only / N50 OV pas Duration 2006-10-16 to 2006-10-24
Customer (project initiator) show_help not available Location Zwolle
Organisation show_help RWS Zwolle Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Municipality mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Evaluatie-OVpas-N50.pdf

Overall Project Description show_help

During the maintenance on the N50 on the route Zwolle - Kampen the road has been fully closed to traffic. This took place in the period 16 October to 24 November 2006.

/

Gedurende de werkzaamheden aan de N50 op het traject Zwolle – Kampen is deze volledig afgesloten geweest voor het verkeer. Deze afsluiting vond plaats in de periode van 16 oktober tot 24 november 2006.

Description of the system effects show_help

H: Of all respondents 75% answered that they increased the use of the train as transport in the future.
From the regular car users 11% gets by car to the departure station. For regular users of public transport this is only 2.5%. / Van alle ondervraagden antwoordt 75% dat zij in de toekomst vaker gebruik gaan maken van de trein als vervoermiddel.
Van de reguliere autogebruikers komt 11% met de auto naar het vertrekstation. Bij de reguliere gebruikers van het openbaar vervoer is dit slechts 2,5%.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: Travelers received information mainly through the newspaper (53%) and friends / acquaintances (21%). The information was through advertisements, at stations and on billboards along roads. / Reizigers kregen de informatie vooral via de krant (53%) en vrienden/kennissen (21%). De informatieverstrekking was via advertenties, op de stations en via informatieborden langs wegen.

C: /

D: About the information on the activities of the N50 are the travelers Travelers who normally travel by car assess this aspect with a 7.3 is the highest. The information about the public transport pass is average with a 6.6 reviewed.
Again, the regular public transport passengers more critical in their assessment than regular motorists. It may be noted that the communication was specifically aimed at motorists, this group is therefore better informed. The travelers are finally satisfied with the offered alternatives, and evaluate it with a 7.5.

/

Over de informatieverstrekking betreffende de werkzaamheden aan de N50 zijn de reizigers Reizigers die normaal gesproken met de auto reizen beoordelen dit aspect met een 7,3 het hoogst. De informatievoorziening omtrent de OV-pas is gemiddeld met een 6,6 beoordeeld.
Ook hier zijn de reguliere OV-reizigers kritischer in hun oordeel dan de reguliere automobilisten. Daarbij kan worden opgemerkt dat de communicatie zich specifiek richtte op de automobilisten, deze groep is derhalve beter geïnformeerd. De reizigers zijn tot slot zeer tevreden over de geboden alternatieven, en beoordelen dit met een 7,5.
Comment on the targets in level E-G:

E0: Use the public transport pass instead of the car / Gebruik de OV-pas in plaats van de auto

E: in total 13,059 public transport passes were sold. 85% of tickets sold was a day pass. / in totaal zijn 13.059 OV-passen verkocht. 85% van de verkochte kaarten was een dagkaart.

F: During the road maintenance approximately 250-300 motorists have switched daily to the train.
According to busdrivers the cheaper train tickets have affected the number of people using the bus. / Gedurende het wegonderhoud zijn dagelijks ca. 250 – 300 automobilisten zijn overgestapt op de trein.
De goedkopere treinkaartjes zijn volgens buschauffeurs van invloed op het aantal mensen dat met de bus gaat.

G: Cost is the main reason why users of the public transport pass have chosen for this card. 40% of the users of the public transport pass indicates no alternative for the movement and makes use of the train. 33% of the travelers indicates the can also use the car for the current movement. The bus is an alternative for 17% of the people.
Travelling by train is a valued positive at 7.3, both by regular public transport passengers as regular motorists. '
/ Het kostenaspect is de voornaamste reden waarom gebruikers van de OV-pas voor deze kaart hebben gekozen. 40% van de gebruikers van de OV-pas geeft aan geen alternatief te hebben voor de verplaatsing en maakt daarom gebruik van de trein. 33% van de reizigers geeft aan ook de auto voor de huidige verplaatsing te kunnen gebruiken. De bus wordt in dit verband voor 17% van de gevallen als alternatief genoemd.
Het reizen met de trein is met een 7,3 positief beoordeeld, zowel door reguliere OV-reiziger als reguliere autogebruikers.
Description of reached system effects:

H: Of all respondents 75% answered that they increased the use of the train as transport in the future.
From the regular car users 11% gets by car to the departure station. For regular users of public transport this is only 2.5%. / Van alle ondervraagden antwoordt 75% dat zij in de toekomst vaker gebruik gaan maken van de trein als vervoermiddel.
Van de reguliere autogebruikers komt 11% met de auto naar het vertrekstation. Bij de reguliere gebruikers van het openbaar vervoer is dit slechts 2,5%.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.