ENDURANCE - Mobilita a zdraví
Language: en | cz | de | fr | it | es
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 share on facebook

Vážený čtenáři,

Rádi vám oznamujeme, že webové stránky ENDURANCE jsou konecne online! A ted k našemu tématu mobility a zdraví:

Jedním ze základních kamenů plánů udržitelné mobility (SUMP) je integrování plánů a postupů všech odvětví plánování a politik. V tomto druhém textu ENDURANCE e-update se zaměříme na téma zdraví a jeho propojení s dopravou, jako oblastí, kde nacházíme mnoho styčných ploch se zdravím. Vybrali jsme několik příkladů oboustranně výhodné spolupráce těchto dvou sektorů a několik ukázek, jak lze téma zdraví zapojit do plánů udržitelné mobility.

 

Buďte zdraví, staňte se aktivními


Source: www.eltis.org

Nikdo dnes nepochybuje o tom, jaké přínosy pro zdraví člověka mají aktivní formy dopravy, jako je chůze a jízda na kole. Absence pohybu přispívá k úmrtnosti v míře srovnatelné s kouřením (zdroj: WHO). Zvýšením fyzické aktivity tyto aktivní formy dopravy snižují riziko výskytu vysokého krevního tlaku a cukrovky typu 2 (viz. nejnovější přehled studií), stejně tak fungují jako prevence proti stresu, stavům úzkosti a deprese. V oblastech s vyšším podílem aktivních forem dopravy je prokazatelně nižší výskyt obezity než v oblastech s vysokým podílem automobilové dopravy. Dokonce i používání elektrokola se zdá být dostatečné k naplnění doporučené denní fyzické aktivity (viz. Simons et al., 2009).

V rámci evropského projektu TAPAS, byly v 6 evropských městech zpracovány studie na posouzení podmínek a politik, které podporují nebo brání aktivním formám dopravy, a výsledných účinků na zdraví obyvatelstva. Shrnutí všech studií bude k dispozici na jaře příštího roku (sledujte stránky TAPAS), některé závěry již ale byly publikovány. Například bylo zjištěno, že zavedením bikesharingového systému v Barceloně byl počet úmrtí snížen ročně o 12 a množství emisí CO2 bylo sníženo o 9 tun (kompletní seznam publikací na stránkách TAPAS.)

 

Čistší vzduch díky aktivním formám dopravy


Source: Wing-Chi Poon / CC BY-SA 3.0

Aktivní formy dopravy take přispívají k lepší kvalitě ovzduší. V současné době je střední délka života každého obyvatele evropského regionu dle vymezení Světové zdravotnické organizace (WHO) snížena o jeden rok v důsledku vystavení pevným znečišťujícím částicím - 88% lidí žije v regionech, kde hladiny jejich výskytu překračují limity doporučené Světovou zdravotnickou organizací. Mezinárodní NWE projekt podpořený INTERREGem Joaquin (Joint Air Quality Initiative) je zaměřen na shromažďování nových informací o znečištění ovzduší. Měl by pomoci odpovědným orgánům rozhodnout o co nejúčinnějších opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší.

Pro síť evropských měst, sdružených pod organizací Polis je ale cíl jasný: posun k aktivní a veřejné deprave v kombinaci s kvalitnějším využitím území. To může přinést mnohem výraznější výsledky, než jakých lze dosáhnout zaměřením se na zlepšování kvality ovzduší pouze prostřednictvím snižování spotřeby paliva automobilů. (Polis position paper on securing the health benefits of active travel in Europe, 2012).

Pěší a cyklistická doprava také snižují míru hlukového znečištění, jež obyvatele západní Evropy ročně připraví min. o million let střední délky zdravého života (Burden of disease from environmental noise, WHO).

 

Práce na společných cílech


Source: www.eltis.org

Výhody integrace politik vztahujících se k dopravě, zdraví a životnímu prostředí zahrnují podporu synergií (oboustranně výhodná řešení), soudržnost mezi politikami různých odvětví a snížení duplicity v procesu tvorby politik. London Olympics legacy plan je dobrým příkladem toho, jak lze naplnit cíle politik různých sektorů prostřednictvím organizování jedné velké události: to v tomto případě zahrnuje trvalý dopad na dopravu , zdraví , kvalitu života , ekonomickou a sociální sféru, školství, sport, atd.

PEP – the Transport, Health and Environment Pan-European Programme sdružuje klíčové hráče z oblastí dopravy, zdravotnictví a životního prostředí na základě rovné podpory. Viz jejich metodický dokument o institucionálních odmínkách pro integraci politik.

 

Pěstuj chůzi a jízdu na kole – takový je zákon


Source: www.eltis.org

V Evropě se během posledních let stává podpora fyzické aktivity prioritou v oblasti veřejného zdraví. Ve Walesu byly jako první na světě (1. října 2013) schváleny zákony týkající se aktivních forem dopravy. Active Travel Act vyzývá orgány místní samosprávy k podpoře aktivních forem dopravy a plánování komplexních sítí pěších a cyklistických tras. Také ve Velké Británii byla nedávno založena All-Party Commission on Physical Activity, aby řešila “epidemii fyzické nečinnosti”, pohledem na celek, nikoli jednotlivá odvětví: zdraví, sport, dopravu a územní plánování a vzdělání .

Ve Finsku jdou mobilita a zdraví ruku v ruce v několika různých oblastech. Ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí se podílí na financování plánů managementu mobility prostřednictvím programu Fit for Life. V projektu Mobility to worklife (Liikettä työelämään) ve městě Turku zase místní odbor životního prostředí spolupracuje s odborem zdravotnictví, kanceláří dopravního plánování, s místním dopravním podnikem, ale i s pojišťovnami.

 

Mezioborová spolupráce na místní úrovni


Source: www.eltis.org


Photo courtesy of the municipality of Gdynia

V rámci URBACT projektu Active Travel Network (ATN) spolu poprvé spolupracovali odbor pozemních komunikací, odbor pro rozvoj a strategické plánování a odbor zdravotnictví dánského města Skanderborg. Vypracovali společnou strategii pro posílení aktivních forem dopravy a s aktivní podporou a zapojením všech příslušných politiků začali realizovat daná opatření (více zde).

V belgickém Gentu spolupracovaly na propagaci příručky 10,000 steps per day odbory zdravotnictví, sportu a dopravy. Za jeden rok, projekt vysledoval 8 procentní nárůst počtu obyvatel, kteří denně ušli 10.000 kroků, zatímco kontrolní skupina nevykazovala žádný růst. Mezioborová spolupráce zůstala jednou z klíčových součástí projektu i když byla kampaň rozšířena na celý region Flandry (webové stránky kampaně v holandštině).

Projekt SEGMENT , v obci Gdyně (Polsko) poprvé propojil silniční správu a zdravotnická střediska, za účelem oslovení rodičů novorozenců. Kampaň New parents měla rodiče povzbuzovat k tomu, aby do zdravotního střediska přišli se svými dětmi pěšky a obecně vedla k častější chůzi. Plakátová kampaň zobrazovala chůzi jako moderní a stylový způsob, jak zůstat fit a předvést se v nové roli: " maminky ".

Ve více než 100 španělských obcích v Andalusii, lékaři v místních zdravotních střediscích předepisovali svým pacientům pravidelné používání konkrétních pěších a cyklistických (Rutas para una vida sana). Místní odbory zdravotnictví, které měly tento projekt na starosti, jsou zároveň velmi aktivní v procesu tvorby plánů udržitelné mobility.

 

Francouzský plán udržitelné mobility, zaměřený na zdraví


© P. Bogner / Cus, www.strasbourg.eu

Aktivní formy dopravy s vazbou na zdraví, se teprve nedávno objevily i ve francouzském dopravním plánování (vice: 30 let PDU (-Plan de déplacements urbains-francouzská verze SUMP)). Dobrý příkladem je v tomto ohledu návrh plánu udržitelné mobility města Štrasburku. Pěší a cyklistická doprava a jejich vliv na zdraví se zde řeší v prvních třech bodech. Několik navrhovaných opatření má za cíl zvýšit povědomí občanů o těchto druzích dopravy: například označení pěších i cyklistických tras a propagace výhod aktivních forem dopravy mezi zdravotníky za účelem větší integrace zdravotních a dopravních politik. Město Lille ve svém plánu udržitelné mobility kombinuje zdraví s tématy bezpečnosti a životního prostředí. Zaměřilo se na témata hlukového znečištění a znečišťování ovzduší vlivem dopravy a vytváření bezpečnějšího prostředí pro cestující.

 

Navrhování zdravějších měst


Source: www.eltis.org

Stále větší množství výzkumů poukazuje na vazbu mezi naším fyzickým i duševním zdravím a prostředím a strukturou našich obcí, měst a regionů. Například australská iniciativa Healthy Spaces & Places pracovala s řadou odborníků z oborů zdraví, plánování, urbanismu, bezpečnosti a dopravního plánování, aby připravili Seznam případových studií s návodem na vytváření míst, která mají jednak podporovat fyzickou aktivitu obyvatel, ale také posilovat jejich duševní zdraví. Taktéž v Austrálii, ministerstvo zdravotnictví státu New South Wales již pět let financuje program Healthy Built Environments, který má obnovovat vztah mezi prostředím měst a péčí o zdraví.

From the observation that little research has been done to assess the impact of interventions which combine changes to the physical environment with promotional activities for walking, the British Fitter for Walking project worked with deprived communities using this dual approach.

 

Ekonomika v otázkách životního prostředí

WHO se v současné době snaží o větší využívání ekonomických důkazů v souvislosti s tématem životního prostředí a zdraví. Nedávno založená síť WHO Environmental Health Economics Network (EHEN) využije odborné znalosti a zkušenosti svých členů k podporování právě těchto myšlenek, které budou prezentovány na šesté Správní konferenci WHO o životním prostředí a zdraví, která se uskuteční v roce 2016. Viz zpráva z prvního odborného sympozia.

HEAT tool 2009 (online verze) – nástroj k finančnímu vyjádření ekonomických přínosů nižší úmrtnosti pěších a cyklistů - byl použit již v Rakousku, České republice, Francii, Švédsku, na Novém Zélandu, ve Spojeném království a Spojených státech. HEAT se již stal standardním nástrojem užívaným v dopravním plánování ve Velké Británii. Evropská cyklistická federace jej využila pro stanovení ročního finančního přínosu cyklodopravy v EU na částku 200 miliard eur, z nichž vice než polovina pochází z úspor ve zdravotnické péči.

 

Novinky: související projekty

Evropský projekt BUMP – Boosting Urban Mobility Plans nabízí městům s 40 až 350 tisíci obyvatel pomoc s návrhem plánu udržitelné mobility a sdílení know-how. Projekt bude částečně krýt cestovní výdaje, diety a náklady na ubytování účastníků.

 

Související odkazy:

 
 

Nadcházející události:

 
 • 5th Transport Research Arena TRA2014
  13.-16. dubna 2014 – Paříž, Francie
  http://tra2014.sciencesconf.org/
  • Souběžně: The PEP - 4th High-level Meeting Transport, Health and Environment
   14.-16. duben 2014 – Paříž, Francie
 • ECOMM 2014 Florence
  European Conference on Mobility Management
  7.-9. května 2014, Florencie, Itálie
 • mobil.TUM 2014 Conference
  19.-20. května 2014 – Mnichov, Německo
  http://www.mobil-tum.vt.bgu.tum.de

Pro další informace o událostech navštivte: EPOMM Calendar.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive