ENDURANCE e-update January 2015
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Milí čtenáři,

Hlavním úkolem národních kontaktních míst (NFPs) v ENDURANCE je vytvořit trvalé národní sítě plánů udržitelné městské mobility (SUMP) k povzbuzení a podpoře měst, aby se zapojila do udržitelného plánování městské mobility a zaváděla je do praxe. Tyto sítě se zaměřují na rozvoj národní politiky a usilují o podporu SUMP z národní úrovně, aby byla usnadněna výměna znalostí mezi městy v dané zemi. Dále poskytují informace, školení a vzdělávací materiály v místním jazyce. Každé národní kontaktní místo hledá vhodné struktury, témata a aktivity, které nejlépe odpovídají situaci v jejich zemi. V tomto e-updatu vám ukážeme různá řešení, která už fungují, a podělíme se s vámi o první úspěchy.

 

Rozsah sítí ENDURANCEMnoho měst oceňuje hodnotu výměny znalostí a zkušeností s ostatními evropskými městy. Evropské sítě měst, jako EUROCITIES, ICLEI a Polis jsou na tomto předpokladu postaveny. Nicméně, pro města jsou často jazyk a cestování bariérou v účasti. EPOMM od začátku uznal významnost regionálních a národních politických rámců pro management mobility (MM), a proto jsou národní kontaktní místa v každé členské zemi. Projekt EPOMM-PLUS se začal budovat na 21 národních kontaktních místech ve všech 21 zemích, jež se EPOMM-PLUS účastnily. Tyto sítě sdružují místní, regionální a národní orgány a odborníky na dopravu z dané země. Mnoho sítí ENDURANCE jsou postaveny na strukturách vytvořených v rámci projektu EPOMM-PLUS. Iniciativa CIVITAS rovněž uznává význam jazyka, a založila sítě CIVINET, což jsou místní sítě měst z jedné země, nebo v propojení se sousední zemí. Tam, kde je to možné, probíhá spolupráce ENDURANCE a EPOMM se sítí CIVINET.

ENDURANCE, s národními sítěmi, umožňuje městům učit se ve vlastním jazyce od ostatních měst v jejich zemi a z mezinárodních zkušeností. Základní nástroje k dosažení těchto cílů jsou každoroční národní setkání a školení. Města, která se k síti připojí, získají stránku na stránkách země, to vše na webových stránkách ENDURANCE.

 

Seznámení měst a odborníků se SUMP


 Strasbourg
© Genev


V zemích, kde ještě nemají zavedený národní rámec pro SUMP, jsou setkání ENDURANCE primárně zaměřena na SUMP jako takový a informace, jak je lze implementovat v těchto zemích.

Ve Švédsku existuje plánovací nástroj TRAST, který je podobný SUMP. Projekt ENDURANCE v této zemi nejprve porovnal oba systémy a vyjasnil podobnosti a rozdíly mezi nimi. Závěr však byl, že jsou velmi podobné.

V Irsku, bylo první setkání v červnu 2014 zaměřeno na získání plánovačů z měst, aby se seznámili s těmito myšlenkami. Akce se zúčastnili také manažeři na nejvyšší úrovni z měst Cork, Limerick a Galway, společně se zástupcem Národního dopravního úřadu. Města mají zájem o propracovanější proces SUMP, ve smyslu propojení s územním plánováním a plánováním rozvojových aktivit v Irsku. Na příštím zasedání sítě v roce 2015 budou zástupci národního kontaktního místa spolu s odborníky z institutu Limerick Institute of Technology (LIT) prezentovat zprávu o tom, jak by mohly být SUMP lépe integrovány do stávajících systémů plánování v Irsku.

Národní setkání dávají rovněž možnost získat zpětnou vazbu od měst o obtížích, se kterými se potýkají při zavádění nebo vylepšování vlastního SUMP. Příklady hlavních problémů jsou:

 • čas a zdroje; potřeba informací o možnostech financování
 • institucionální a komunikační bariéry uvnitř obcí
 • zajištění spolupráce z přilehlých administrativních oblastí
 • potřeba národní politiky, nebo potřeba změn v legislativě k podpoře udržitelného městského plánování
 • nutnost vyšší účasti dotčených stran
 • zajištění podrobného komplexního plánovacího procesu
 • vztah mezi městskou mobilitou a místními podniky
 • funkce „úředníka mobility“, která ještě není ze zákona ustanovena (v České republice)
 • nedostatek monitorovacích a hodnotících strategií a know-how uvnitř měst
 • potíže při zapojení zúčastněných stran do sledování a hodnocení
 • obavy z tlaku ze strany zájmových skupin

V zemích, kde mají spolehlivý národní rámec SUMP, jako např. Francie nebo region Flandry v Belgii, se zasedání skládá obvykle z více podrobných diskuzí na určité téma. První francouzská schůzka byla zaměřena např.:

 • zapojení zájmových skupin a občanů měst při zpracovávání SUMP: prezentace Amiens and Grenoblu (odkazy jsou ve francouzštině); a
 • monitorování a hodnocení SUMP: prezentace Toulouse a Rennes (odkazy jsou ve francouzštině).

Některá národní kontaktní místa rovněž využívají své další akce s cílem šířit nástroj SUMP, jako například ADVANCE audit.

 

Ovlivňování národní politiky


Estonian Ministry of Economy.
Photo: Epp/GNU FDL


Práce na národní úrovni rovněž umožňuje ovlivňovat národní program a zapojit národní a regionální orgány. Naše estonské národní kontaktní místo SEI-Tallinn bylo úspěšné v zavedení otázek udržitelné městské mobility do agendy Ministerstva hospodářství (odpovědné za dopravní a energetické strategie) a Ministerstva vnitra (strategie územního plánování). Nový národní implementační plán v oblasti dopravy, který estonské Ministerstvo hospodářství přijalo v letošním roce, už obsahuje dlouhý seznam opatření pro udržitelnou městskou mobilitu, které chyběly v předchozím plánu. Např. že se vláda zavazuje k:

 • poskytování poradenství a budování kapacit pro města a obce v oblasti plánů udržitelné městské mobility
 • příprava národní metodiky na podporu pěší dopravy
 • analýza institucionálních a kapacitních mezer pro udržitelnou městskou mobilitu
 

Uzpůsobení podpory městům


First Austrian ENDURANCE meeting


Testing Dansih mobility board game in Estonia.
Photo: Tiina Salumäe, SEI-T


Osvědčený postup
Jeden ze způsobů, kterým mohou města využívat výhod z ENDURANCE, je nechat se inspirovat dobrými příklady prezentovanými na národních setkáních. Například první rakouský meeting ENDURANCE představil tři nejlepší postupy, jak města uspořádávají veřejný prostor pro pohodlný a kvalitnější život: změny na hlavní vídeňské nákupní ulici, ve školních ulicích v Bolzanu a zaměření se na udržitelné způsoby dopravy ve strategii mobility ve Štýrském Hradci.

Politické převody
Pro zvýšení intenzity výměny využívá ENDURANCE schéma politického transferu EPOMMu. Například, estonská vláda se zapojila do procesu přenosu a přijímá dánskou deskovou hru o mobilitě. Jde o zábavnou strategickou hru, která provede hráče přes různé problémy, zainteresované strany a dilemata při plánování městské mobility. Na prvním setkání na konferenci SUMP v Sopotech představilo dánské kontaktní místo hru zástupcům z Estonska. Nedávno estonské národní kontaktní místo SEI-Tallinn vedlo zkušební workshop společně s estonskými odborníky na mobilitu a energii a s úředníky z ministerstva hospodářství a ministerstva životního prostředí. Konečná verze deskové hry bude připravena na další národní workshop v únoru 2015.

Vyhodnocení SUMP
Za pomoci sebehodnotícího dotazníku mohou města společně s národními kontaktními místy stanovit, jak postupují v oblasti SUMP a jaké aspekty jim ještě chybí zvládnout. Národní kontaktní místa mohou poradit, nebo vyhledat příslušné publikace (a přeložit je, je-li to nezbytné) a pro zlepšení procesů SUMP mohou také zajistit konzultaci odborníků, nebo jiných zkušených měst. Podle potřeby měst mohou národní kontaktní místa organizovat školení na budování kapacit k určitému tématu. Výcviková sekce na internetových stránkách ENDURANCE uvádí seznam školitelů SUMP pro jednotlivé země a související materiály o SUMP.

 

Vybudování sítě


Second Bulgarian ENDURANCE meeting


First joint ENDURANCE – CIVINET meeting in the Czech Republic

Mnoho z národních kontaktních míst ENDURANCE používá síťové struktury, které již existovaly na počátku projektu EPOMM-PLUS v roce 2009. Například:

První dvě místa jsou státem financované iniciativy, zatímco poslední místo je nezávislé neziskové členské sdružení, které financuje svou činnost prostřednictvím členských příspěvků a sponzorských darů.

Ostatní národní kontaktní místa vytvořila pevné partnerství s cílem řídit a financovat své sítě.

Síť BEPOMM v Belgii, která se zaměřuje jak na management mobility, tak na SUMP, jsou pod dohledem řídícího výboru regionálních vlád v Bruselu a ve Flandrech a národního kontaktního místa Mobiel 21. Vlády se střídají v pořádání národních setkání, zatímco Mobiel 21 řídí každodenní provoz sítě.

Partnerství může být také dočasné nebo méně pevné. Švédské národní kontaktní místo, Státní silniční a dopravně výzkumný ústav, rozšíří nabídku ENDURANCE napříč šesti stávajícími městskými sítěmi. Národní kontaktní místo již přispělo k setkání tří z těchto sítí.

Pro druhé setkání v Bulharsku, vypracovalo CSDCS strategii spolupráce s národní asociací měst a obcí, která na začátku listopadu organizovala setkání odborníků z měst, zaměřené na evropské projekty. To mělo za následek další společnou akci s ENDURANCE.

V České republice je zahájení sítě ENDURANCE provázáno se vznikem Civinetu – Česká a Slovenská republika (odkazy jsou v češtině), která byla založena v roce 2014 jako oficiální právní subjekt. Namísto konkurování u stejného publika všechny tři iniciativy - CIVINET, ENDURANCE a BUMP - představili svoje nabídky společně na prvním národním setkání sítě 20. února 2014. Na konci roku magazín Smart Cities věnoval celý článek tématu SUMP a síti ENDURANCE (odkazy jsou v češtině), který byl distribuován do všech českých a slovenských obcí nad 5 000 obyvatel.

 

Zapojte se do sítě!ENDURANCE bude i nadále organizovat národní sítě na podporu měst až do jara 2016. Po té by měly být sítě soběstačné a schopny udržovat organizování výměny znalostí a příležitosti k síťování samy. Jak se Evropská komise domnívá, SUMP je zásadním nástrojem pro realizaci Bílé knihy o dopravě, rozhodující je, aby se města od sebe navzájem učila a získala podporu při vývoji a zlepšení svých plánovacích procesů. Chcete-li se zapojit do tohoto důležitého hnutí kontaktujte národní kontaktní místo ve Vaší zemi.

 

Nadcházející události

 
 • ECOMM – European Conference on Mobility Management
  20.-22. května, Utrecht, Nizozemí
  podívejte se na webové stránky
 • 3rd World Collaborative Mobility Congress (Wocomoco)
  25.-26. červen, Innsbruck, Rakousko
  podívejte se na webové stránky

Pro více událostí, prosím navštivte EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive