ENDURANCE e-update February 2014
  Language: en | cz | de | fr | it | es
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

Cílem Evropské komise je koordinovat všechny evropské projekty plánů udržitelné mobility. Dne 30. ledna byli všichni koordinátoři jednotlivých projektů včetně ENDURANCE pozváni na setkání v Bruselu. O výstupech Vás budeme brzy informovat. Prozatím Vám přinášíme zprávu o projektu ADVANCE, který je ve své konečné fázi. Také Vám chceme poskytnout stručné info o již dokončených projektech QUEST a ECO MOBILITY SHIFT, které nabízejí podobné nástroje, a o probíhajícím projektu CH4LLENGE, který řeší konkrétní problémy řešené při práci na plánech udržitelné mobility.

Program konference ECOMM bude zveřejněn v nejbližších dnech. Do 15. února máte možnost vyhrát volnou vstupenku tuto konferenci, a to prostřednictvím soutěže o ceny EPOMM. (viz poslední kapitola).

 

Zlepšete SUMP s využitím ADVANCE
kroky ADVANCE Audit
Click to enlarge!


ADVANCE Audit je praktický nástroj na zlepšení plánů udržitelné městské mobility (SUMP) ve městech a okolních obcích. Poskytuje systematický způsob hodnocení a poradenství, ukazuje potenciál pro (ještě) úspěšněšnější SUMP a poskytuje městům přidanou hodnotu.

ADVANCE Audit porovnává aktuální dopravní plánování měst s ideálním procesem plánování udržitelné městské mobility. Hlavním nástrojem auditu je dotazník sebehodnocení. Ten vyplňují členové místní pracovní skupiny ADVANCE (zástupci města a další zainteresované strany), kterou je nutné založit začátku procesu. Audit ADVANCE je veden proškoleným auditorem ADVANCE.

5 hlavních kroků ADVANCE Auditu:

Krok 1: Analýza stavu
Auditor ADVANCE naváže první kontakt s městem a představí audit ADVANCE. Je vytvořena pracovní skupina a pozvána k prvnímu setkání (M1)

Krok 2: Vyhodnocení
Členové pracovní skupiny vyplní dotazník sebehodnocení a předají ho ADVANCE auditorovi. Během druhého setkání pracovní skupiny (M2) jsou jednotlivé odpovědi projednány a schváleny.

Krok 3: Stanovení priorit
Na základě výstupů z dotazníku pracovní skupina s podporou ADVANCE auditora, stanoví prioritní opatření a navrhne akční plán. Ten vzniká na třetím jednání pracovní skupiny ADVANCE (M3).

Krok 4: Výsledný akční plán
Je vytvořen akční plán. Ten je na čtvrtém zasedání pracovní skupiny ADVANCE (M4) prezentován zástupcům města.

Krok 5: Zpráva o auditu a certifikát ADVANCE
Auditor napíše závěrečnou zprávu ADVANCE auditu a město získá certifikát ADVANCE.

 

Výstup procesu ADVANCE ve městě Terrassa (ES)


Mobility Week in Terrassa

Mobility Week in Terrassa Terrassa je město s 210,000 obyvatel. Leží 30 km od Barcelony. Terrassa v současné době připravuje nový plán udržitelné mobility pro období do roku 2020. Cílem je dosažení udržitelnějšího a bezpečnějšího systému dopravy. Ve vzniklém akčním plánu ADVANCE byla schválena následující opatření:

  • vytvoření synergie mezi odborem dopravy a ostatními odbory
  • definování postupů pro monitorování a vyhodnocování;
  • rozšíření sítě pěší dopravy;
  • pořízení parkovací politiky a aktivity zaměřené na různé cílové skupiny;
  • rozšíření sítě zón 30;
  • zlepšení organizace parkovišť P & R;

Akční plán byl již schválen místními radními a v současné době odbor dopravy přezkoumává obsah. Plán by měl být vodítkem pro budoucí SUMP.

 

Výstup auditu ADVANCE ve městě Ploiesti (RO)


Město Ploiesti

Město Ploiesti se nachází v hustě osídleném a urbanizovaném kraji, jen 60 km severně od Bukurešti. Je to administrativní centrum s 230.000 obyvateli.

Tvorba plánu udržitelné mobility je naplánována na příští rok. V akčním plánu ADVANCE byla schválena následující opatření:

  • založit vlastní odbor mobility;
  • provést průzkum a stanovit aktuální modal split
  • zavést zóny 30 km / h a zóny sdíleného dopravního prostoru;
  • zlepšit časování dopravních semaforů a zvýšit bezpečnost přechodů pro chodce;
 

Jak vidí projekt ADVANCE zástupci města Judenburg (AT)?


Pan Helfried Kreiter,
město Judenburg


Helfried Kreiter pracuje ve vedení města Judenburg a byl členem pracovní skupiny pro audit ADVANCE. Zeptali jsme se pana Kreitera na tři otázky.

Pane Kreitere, proč jste se účastnili projektu ADVANCE?
Byli jsme pozváni na testování auditu, protože Judenburg má bohaté zkušenosti s projekty z oblasti mobility a energetiky (člen European Energy Award/e5, Pakt starostů a primátorů a síť měst Climate Alliance). Pro nás to byla šance, aby byl náš již existující koncept mobility hodnocen externími odborníky.

Co projekt přinesl vašemu městu?
Dozvěděli jsme se, že se nám v uplynulých letech podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, a to především v oblasti veřejné dopravy. I přes náročný terén je Judenburg velmi dobře vybaven pro cyklistickou dopravu, musíme ale udělat více pro zvýšení povědomí o cyklodopravě. Máme také za úkol zjednodušení vnitřních postupů a vyjasnění odpovědností.

Doporučil byste projekt ADVANCE i dalším městům?
Doporučuji účast na auditu ještě před vytvořením konceptu SUMP. Jste upozorněni na aspekty, jako je pěší a cyklistická doprava, které by mohly v převážně technicky orientované koncepci dopravy chybět a je obtížné je integrovat později. Menší obce by se měly spojit a řešit otázky mobility jako jednotný region.

Děkujeme za rozhovor.

 

Školení auditorů


Auditoři města Terrassa

V období od února do března 2014 ADVANCE pořádá sérii 10 národních vzdělávacích akcí v místním jazyce. Jejich účelem je vyškolit budoucí ADVANCE auditory, kteří se budou provádět ADVANCE audity v jednotlivých městech. Vzdělávací akce obsahují úvod do plánů udržitelné mobility, školení na metodiku auditů ADVANCE a interaktivní participativní workshopy na provádění ADVANCE auditů (případové studie a trénink vedení auditu). Školení jsou určena odborníkům z oblasti mobility, dopravním konzultantům, výzkumným pracovníkům a dalším odborníkům z oblasti udržitelné městské mobility.

Registrace na školení v Bukurešti (RO) a Malmö (SE) je stále otevřená. Můžete se přihlásit zde.

Informace o poplatcích, dokdy jsou registrace otevřeny a kontaktní údaje naleznete zde.

 

Rozhovor s Marianem Gogolou, novým ADVANCE auditorem


Pan Marian Gogola

V rámci projektu ADVANCE proběhlo národní školení v Žilině (SK). Pan Marián Gogola je expertem na dopravní modely a nemotorovou dopravu. Pracuje na univerzitě v Žilině. Je také velmi aktivní v občanském sdružení Mulica. Zeptali jsme se pana Gogoly na dvě otázky:

Pane Gogola, proč se účastnit školení ADVANCE v Žilině?
Rozhodl jsem se zapojit především z odborného zájmu. Spolupracoval jsem s některými slovenskými městy v oblasti městské mobility. A město Košice požádalo naše oddělení, abychom připravili plán mobility pro jejich město.

Byla pro Vás účast na školení přínosná?
Hledal jsem vhodné nástroje k vyhodnocení stavu mobility v Košicích. Díky účasti na školení jsem byl seznámen s procesem auditu a jeho nástroji. Proto jsem velmi rád, že jsem se zúčastnil školení a stal se novým auditorem ADVANCE, a to zejména pro svou budoucí práci v některých slovenských městech.

Více informací o auditech ADVANCE můžete najít na stránkách projektu ADVANCE nebo pište na: info@eu-advance.eu

 

QUESTProjekt QUEST byl navržen tak, aby za pomoci externího odborníka (auditora Quest) pomáhal středním a malým městům v pořizování a rozvíjení plánů udržitelné mobility a zavádění opatření v této oblasti.

Metodika QUEST byla aplikována v 46 středně velkých městech v 15 zemích EU. Tato města se zapojila do “vylepšovacího programu” (= akční plán QUEST). Jsme připraveni nabídnout naše zkušenosti a podpořit vaše město! Pokud má vaše město zájem o využití auditu QUEST, prosím, kontaktujte nás a my Vám najdeme správného auditora! Příslušný auditor bude přidělen na základě oblastí dopravy, ve kterých se město snaží zlepšit, a s ohledem na místní jazyk.

Více informací zde.

 

EcoMobility SHIFTEcoMobility SHIFT je systém řízení celkové kvality pro města. Slouží k měření a zlepšování výkonnosti dopravy.

Výsledkem projektu je nástroj zvaný “SHIFT Scheme”. Města mohou použít tento nástroj k měření výkonnosti městské mobility pomocí posuzování 20 ukazatelů. Kromě posouzení si mohou města také nechat výsledky vyhodnotit certifikovaným externím auditorem a získat za ně hodnocení (zlato, stříbro nebo bronz).

Více informací zde.

 

CH4LLENGE se zaměřuje na čtyři nejnaléhavější problémy v oblasti plánování udržitelné městské mobilityProjekt CH4LLENGE (2013-2016) spojil devět evropských měst: Amiens, Brno, Budapešť, County West Yorkshire, Drážďany, Gent, Krakov, Timisoara a Záhřeb a osm podpůrných organizací v boji proti čtyřem nejnaléhavějším problémům v oblasti plánování udržitelné městské mobility: zapojování veřejnosti a zainteresovaných stran, spolupráce, výběr opatření a monitorování a vyhodnocování. Kromě toho, CH4LLENGE podporuje až 30 zapojených měst, která dostávají konkrétní rady od týmu expertů na plány udržitelné mobility.

Na základě zkušeností a výsledků z projektu budou vytvořeny čtyři sady nástrojů CH4LLENGE určené pro místní odborníky. CH4LLENGE nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit, včetně workshopů SUMP, národních seminářů, letních škol a e-learningových kurzů otevřených všem zájemcům.

TVíce o projektu naleznete na stránkách CH4LLENGE nebo sledujte CH4LLENGE na Twitteru!

 

EPOMM Best International Policy Transfer Award 2014Vyhrajte vstupenku na ECOMM 2014!

Jeden z hlavních cílů EPOMM je podpora výměny zkušeností v oblasti mamagementu mobility mezi evropskými zeměmi. Proto byla v roce 2012 představena cena Best International Policy Transfer Award - která oceňuje nejlepší převod politik nebo osvědčených postupů mezi různými subjekty na mezinárodní úrovni.

Soutěž o cenu EPOMM je pro rok 2014 nyní otevřena. Přihlášku do soutěže najdete zde a informace o vítězích předchozích ročníků zde. Lhůta pro podání žádostí je do 15.února 2014. Vítězové budou pozváni na European Conference on Mobility Management in Florence, 7.-9. května 2014. Výhercům budou cesta, ubytování a vstupní poplatek na konferenci ECOMM hrazeny až do výše 1000€ za osobu.

Ocenění budou předána na slavnostním ceremoniálu přímo na konferenci ECOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive