EPOMM e-update February 2015
  Language:   en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

územní plánování, rozvoj měst a plánování dopravy jsou obvykle řešeny odděleně. Tyto nástroje ale mají velký společný potenciál k dosažení udržitelného rozvoje. Management mobility může být tím „lepidlem“, které tyto oblasti propojí – a ukážeme si, jak se evropská města a země tuto integrací řeší. Velká část textu je založena na výsledcích projektu MAX, bližší odkaz je uveden na konci tohoto e-updatu.

 
“Dopravní odborníci nemohou dále předstírat, že se jich územní plánování netýká. Dopravní projekty, které nebyly integrovány s územním plánováním, vytvořily příliš mnoho negativních dopadů, které nelze ignorovat.“

Projekty veřejného prostoru

 

 

Proč je tak efektivní používat management mobility v územním plánování?


Freiburg-Rieselfeld (Germany)

Integrace managementu mobility (MM) s územním plánováním může vést k velmi dobrým podmínkám pro MM: což znamená, že jsou opatření MM využívaná na správném místě – tam, kde vzniká provoz. To také znamená, že opatření MM přijde ve správnou chvíli – předtím, než jsou rámcové podmínky nastaveny a než vznikne návyk k určitému dopravnímu chování. Rámcové podmínky pro MM, včetně zajištění dostatečných finančních prostředků, mohou být silně ovlivněny nebo dokonce pevně stanoveny. Tento integrovaný proces plánování je navíc vynikající i pro zajištění dobré spolupráce mezi zúčastněnými stranami: projektanty, developery, budoucími nájemci, obyvateli a mezi rozhodovací pravomoci.

Integrace územního plánování s MM vede k mnoha pozitivním výsledkům: potřeby udržitelné dopravy (chůze, jízda na kole, veřejná doprava, sdílení aut) jsou brány v potaz od samého začátku, zúčastněné strany spolupracují, jsou stanoveny cíle v dělbě přepravní práce; proces může vést k městskému prostředí, které je sociálně spravedlivější, více ekonomické a ekologické, přináší lepší využití půdy a větší kvalitu života.

 

Předpoklady pro efektivní management mobility


Aspern Seestadt Metroline

Pokud je management mobility spojen s územním plánováním, existují dva základní předpoklady úspěšnosti:

 • Musí zde být dobrá infrastruktura pro dopravu bez aut: atraktivní prostředí pro chodce, cyklistické stezky, cyklistické pruhy a parkovací infrastruktura pro kola; atraktivní veřejná doprava (včetně atraktivních přestupních uzlů, krátké intervaly a dobré spojení)
 • Omezení používání automobilů musí být možné (zóny bez aut a omezení šířky ulice, parkování a rychlosti)

Kromě toho, je toto složité stanovit když je hustota (obyvatel nebo uživatelů místa) nízká a použití je monofunkční. Proto by měla být hustota střední nebo vysoká a funkcionalita v lokalitách smíšená, aby bylo možno pokrýt místní potřeby v blízkém okolí. Je velmi důležité, aby byla k dispozici veřejná doprava dříve než si nájemníci či obyvatelé navyknou na využívání automobilů (protože z počátku neměli jinou možnost).

 

Jak může MM vstoupit do plánovacího procesu


Spanish planning simulation workshop in Getafe (© Mattsson, ETT)

Nejdůležitější vstupními body k zapojení MM do plánovacího procesu jsou:

 • Je-li připraven detailní developerský záměr nebo v rámci žádostí o stavební povolení, právě v této chvíli je dobré uplatnit MM opatření, která mohou městské úřady zakotvit přímo ve svých požadavcích
 • MM může být buď nařízen nebo se může stát jednou z možností jak naplnit právní předpisy: např. jako součást legislativy v oblasti životního prostředí, při regulaci parkování nebo jako přirozená součást plánování a povinných aktivit.

Projekt MAX vyvinul nástroj s názvem “Workshop na simulaci plánování” – jedná se o workshop, který dal dohromady zúčastněné strany – toto je výborný výchozí bod pro zahájení integrace MM do územního plánování.

Velmi užitečné mohou být také organizační změny: např. v Belgii ve městě Leuven je tým mobility záměrně začleněn do odboru územního plánování, není veden jako samostatné oddělení. Dalším příkladem organizačních změn je vznik rozvojových institucí, jako např. ve Vídni, v nové městské části Aspern Seestadt.

 

Příklady podpůrné legislativy, koncepcí a pilotních akcí


 
Význam integrace MM a územního plánování je všeobecně uznáván, ale zřídkakdy zaváděn do praxe. V posledních několika letech přijalo několik zemí platformy EPOMM opatření k posílení tohoto klíčového spojení.

V Rakousku Rakouská koncepce územního plánování zavedla tzv. “implementační partnerství” pro práci na příslušných tématech, jako je mobilita. Národní programy „klimaaktiv mobil“ a „e5“ nabízejí městům, obcím a regionům možnosti jak budovat oblasti s nízkým automobilovým provozem. V rámci projektu ELAS vznikla kalkulačka, která spočítá všechny energetické účinky (včetně účinků z mobility) z rezidenčních oblastí, které jsou vzájemně srovnatelné. Zde je možné přečíst si vice o rakouských programech.

V Nizozemí zavedla vláda “žebříček udržitelné urbanizace” (odkaz v nizozemštině). Obce musí projít třemi kroky k odůvodnění dalšího územního rozvoje měst:

 • Je to v rámci regionu nezbytné? Nelze takovou potřebu pokrýt jinými oblastmi v regionu?
 • Pokud je to nutné, může být tato potřeba poskytnuta ve stávající městské oblasti?
 • Pokud ne, hledejte oblasti, které jsou nebo mohou být přístupné multi-modálně (především veřejnou dopravou).

Ve Švýcarsku projekt MIRA nedávno zveřejnil rozsáhlou sadu manuálů a kontrolní seznam pro integraci MM do procesu územního plánování nových budov a ploch a do projektů renovací (k dispozici v němčině, brzy bude přeložen i do francoužštiny a italštiny).

Portugalský Institut pro dopravu a mobilitu (IMT) publikoval „balíček mobility“, který sloužil k definování strategie pro dostupnost, dopravu a mobilitu a jejich vazby na území. Balíček obsahuje pokyny (odkaz je v portugalštině), které tvoří koncepční rámec, současný stav a doporučení pro městské územní plánování; stejně jako národní směrnice o udržitelné mobilitě a dopravě, soubor podpůrných brožur a průvodců pro plány mobility. IMT také publikoval “Pokyny a klíčové otázky pro analýzu generelů” (odkaz je v portugalštině), reagující na potřebu praktičtějších strategických pokynů.

Ve Finsku zahájilo ministerstvo životního prostředí a Finská dopravní agentura dvouletý pilotní projekt v pěti obcích. Pilotní akce v Tampere našly způsob, jak snížit potřebu parkovacích míst u nového stadionu s integrovaným bydlením, např. díky speciálně konstruovaným zastávkám lehké kolejové dopravy pro návštěvníky nebo díky nabídce nových jízdních lístků, které integrují různé druhy veřejné dopravy, nebo i akce pořádané na stadionu. Turku se zaměří na inteligentní cestovní značky jako součást obecných značek pro nově se rozvíjející oblasti.

Dvanáct švédských obcí bylo součástí sítě s názvem “Možnosti managementu mobility v územním plánování”, iniciovala ji Švédská energetická agentura. Developerské projekty posloužily jako test a zároveň byly organizovány semináře a workshopy pro politiky a příslušné odbory městského úřadu. Zvýšení povědomí o MM se ukázalo jako jedno z hlavních faktorů úspěchu a kombinace MM a parkovacích opatření se ukázaly jako úspěšné. Město Lund připravilo „Knihu nápadů pro developery“, která přibližuje opatření MM a ukazuje jejich pozitivní dopad.

Ve Francii legislativa týkající se obnovy měst hodně vylepšila propojení dopravy s územním plánováním, tak jak je dnes řeší francouzské plány městské mobility (SUMP). Každý SUMP např. musí určit oblasti, v nichž mohou být sníženy standardní požadavky na minimální počet parkovacích míst, a to v těch lokalitách, kde je zajištěna velmi dobrá obslužnost veřejnou dopravou. Některé SUMPy byly dokonce pozastaveny správním soudem, protože tak neučinily!. Čtěte více v informačním listu 30 let SUMPů ve Francii na straně 5 a 11 (dostupné rovněž ve FR, ES, a PT).

 

MM opatření v územním rozvoji


Aspern Seestadt Vienna
 The Green Quarter in Antwerp
 Ghent Sint-Pieters Info Point - © Project Gent Sint-Pieters
 Lisboa - Lisbon

Názorně představíme některá opatření MM vztahující se k územnímu plánování, která byla nedávno realizována v zemích platformy EPOMM.

Jedním z nich je město Aspern Seestadt, které se nachází 14 km od centra Vídně v Rakousku. V roce 2007 začal projekt, který z jedné oblasti do r.2025 rozvíjí novou městskou část s cca 25 000 obyvateli a 20 000 pracovními místy. Od začátku byl do projektu zapojen tým MM konzultantů, kteří nastavili ambiciózní cíle v dělbě přepravní práce (25 % automobilů, 40 % veřejná doprava, 10-15 % jízdní kola, 20 – 25 % chůze), a napsali příručku pro mobilitu v rozvíjených lokalitách, z nichž mnohé byly zavedeny do praxe. Místní developerská společnost se zapáleně snažila zapojit všechny zúčastněné strany a konzultanti mobility organizovali pět workshopů, kde usilovali o nový pohled a nápady v různých aspektech mobility, společně s dalšími odborníky z oblasti plánování – architekti, projektanti, urbanisté, územní architekti, developeři, projektanti životního prostředí, dopravy a další. K tomu použili metodu MaxLupo z workshopu Workshop simulace plánování.

Krásným příkladem dobrých podmínek pro MM je “Zelená čtvrť” v Antverpách v Belgii (odkaz v nizozemštině). Tato bývalá vojenská nemocnice bude přestavěna na obytnou čtvrť, jež bude vsazena do velké „městské zahrady“ a bude zde několik obchodů, kanceláří, dílen a restaurací, kde v jedné z nich bude vařit slavný belgický kuchař. Místem bude procházet několik turistických stezek a cyklostezek a automobilová doprava bude v maximální možné míře omezena. Ve vídeňském Aspernu byla vybudována nová linka metra ještě před tím, než se sem nastěhovali první obyvatelé.

Samozřejmě, že normy pro výstavbu parkovacích míst pro jízdní kola je možné nastavit vysoko. Jeden konkrétní projekt rozvoj obytných zón ve Vídni (odkaz v němčině) má dokonce 120 parkovacích míst pro jízdní kola a jen 8 parkovacích míst pro celkem 65 dospělých a 27 dětí. “Nepříjemnost” tohoto nízkého počtu parkovacích míst pro automobily je kompenzována jinými prvky projektu: luxusně vybavená dílna, střešní zahrady a sauny, apartmány pro hosty, dětské herny, zahradní zařízení, klubovny a společná kuchyň.

Když je nabídka dopravy v místě dobrá, nejjednodušším opatřením MM je nabídka informací o mobilitě. V Aspern Seestadt jsou k dispozici informační balíčky pro nové obyvatele, nové firmy, developery a školy, jež jsou dodávány příslušným uživatelům prostřednictvím informačních center a webových stránek s informacemi o mobilitě.

Ve městě Gent byl zahájen rozsáhlý projekt, kdy se má hlavní nádraží v Gentu Sint-Pieters a jeho okolí přizpůsobit potřebám 21. století. Do roku 2020 by měla tato lokalita být přeměněna na dostupnou a komfortní oblast pro bydlení a práci s dobrým intermodálním spojením. Tento projekt má obrovský vliv nejen na okolní čtvrtě, ale také na celé město a obyvatele. Město instalovalo informační bod, který zprostředkovává komunikaci a spolupráci občanů, a to jak ve fázi plánování, tak i ve fázi realizace. Mají na starost nejen komunikaci o vizích, ale také o postupu přestavby a dodávají data a jasné informace o změnách v různých druzích dopravy, jako je např. dostupnost vlakových nástupišť, přemístění parkovacích míst pro jízdní kola atd.

Regulace parkování je možná jedním z nejdůležitějších nástrojů. Na jedné straně může být parkování na ulici limitované a s přiměřenou cenou. Na straně druhé, minimální požadavky na parkovací místa v procesu stavebního povolení mohou být nahrazeny maximem povolenek na parkovací místa. Aspern Seestadt má ambiciózní povolenky ve výši 0,7 parkovacích míst na bytovou jednotku, které jsou dokonce nižší než v centru Vídně. Část peněz, které developeři ušetří tímto způsobem, jsou investovány do fondu mobility, z kterého jsou následně placena opatření MM. Alternativa k maximálnímu počtu parkovacích povolenek byla realizována ve švédském městě Umea, jednalo se o placení za ekologické parkování. Také ve Švédsku je město Vasteras zaměřeno na nové normy, které umožňují výstavbu nižšího počtu parkovacích míst tam, kde jsou prováděna opatření MM. Například car pooling snížil požadavky na parkovací místa o 20 % a realizoval pět opatření MM, které vede ke snížení dalších 10 % požadavků.

V zelené čtvrti v Antverpách bude možné rezidenční parkování jen ve čtyřech podzemních garážích. Přístup k vozu je méně přímý a obyvatelé tak mají větší tendenci k využívání veřejné dopravy a dalších udržitelných módů dopravy. V projektu Pozitivní stopa bydlení v Goteborgu ve Švédsku bude celkový zákaz parkování soukromých automobilů.

Město Lisabon zahrnulo do svého hlavního plánu (odkaz v portugalštině) nižší parametry parkování pro oblasti, kde je síť veřejné dopravy lepší.

Dobrý přehled o opatřeních MM lze nalézt v MaxLupo kompendium opatření MM v území .

 

Objevte více


http://www.epomm.eu/maxlupo

 

Nadcházející události

 
 • ECOMM – Evropská konference o mobility managementu
  20. – 22. května, Utrecht, Nizozemí
  viz. webové stránky
  Registration just opened - you can register here
 • 3. světový kongres mobility (Wocomoco)
  25. – 26. června, Innsbruck, Rakousko
  viz. webové stránky

Pro více informací prosím navštivte EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive