ENDURANCE e-update March 2016
  en | cz | de | es | fr | it | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

pravidelný monitoring, revize a reportování je jedním ze sedmi principů SUMP stanovených Evropskou komisí v Balíčku k městské mobilitě . V tomto čísle prozkoumáme fáze procesu plánování udržitelné městské mobility (SUMP), ve kterých je potřeba monitoring a evaluace. Ukážeme vám příklady z měst ENDURANCE a zahrneme užitečné nástroje a dokumenty, zejména z z projektu NISTO, který nedávno skončil.

 

The final months of ENDURANCE


ENDURANCE experience exchange session in Barcelona

Zbývají již jen tři měsíce do konce projektu ENDURANCE. V současnosti je 296 aktivovaných měst online!  To dokazuje, že různorodá podpora, kterou poskytujeme městům – pomocí setkání členů sítě, školení a seminářů, přenosu nejlepších politik a expertních služeb na vyžádání je úspěšná. Do značné míry díky našim 25-ti národním kontaktním místům (NFPs), která tuto podporu přizpůsobují místním a národním potřebám. Informace pro každé město ENDURANCE si nyní můžete stáhnout jako PDF soubor.

Naše portugalské NFP je ‘nekorunovaným’  číslem 1 v osvětě o SUMP:  28 měst začalo vytvářet nebo vylepšovat svůj SUMP. Od roku 2015 se objevuje nová dynamika rozvoje PMT/ SUMP v důsledku požadavku obsaženého v Dohodě o partnerství mezi Portugalskem a EC 2014-2020. Realizace PMT / SUMPu je podmínkou pro financování opatření městské mobility. Krátká dvoustránková zpráva je zde.

Z agendy ENDURANCE:

 • Posledního ledna ENDURANCE spoluorganizovala mezinárodní setkání k výměně zkušeností se zástupci pěti evropských metropolitních oblastí: Barcelona, Helsinky, Frankfurt nad Mohanem, Velký Manchester a Kodaň.
 • 4. března Norská správa silnic zorganizovala školení v Oslo k navrhované městské strategii pro připravovanou Bílou knihu k dlouhodobým národním dopravním plánům (2018-2029).
 • 23. března 2016 naše belgická síť BEPOMM organizuje prohlídku Verviers a Liège, dva příklady měst uváděných v této publikaci o SUMP (odkaz ve francouzštině) připravené správou valonského regionu.
 • Naše závěrečné výsledky budeme prezentovat v příštím čísle e-updatu a na konferenci SUMP v Brémách 12.-13. dubna. Registrujte se na konferenci už teď>
 

Co říká evropská metodika na přípravu SUMP o monitoringu a posuzování?


M&E components in the SUMP cycle, click to enlarge

Monitoring, posouzení a hodnocení se opakují v mnoha krocích plánovacího cyklu SUMP, jak je popsáno v evropské metodice na přípravu SUMP (k dispozici v 9 jazycích):

 • Hodnocení současných plánovacích postupů (Step 1.3)
 • Analýza současné situace ohledně mobility (3.1.)
 • Vytvoření scénářů a posouzení jejich dopadů (3.2)
 • Stanovení měřitelných cílů (5)
 • Posouzení účinnosti a finančních přínosů opatření (6.1, 6.3)
 • Nastavení monitoringu procesu i implementace (8, 9.1)
 • Sledování a řízení kvality (10.3)
 • Zhodnocení a poučení se (11.2, 11.3)
 

Monitoring, posouzení, hodnocení: široká škála různých aktivit

 

Heat Map of cycle trips in Bologna during the European Cycling Challenge 2015. Photo courtesy of ECC.
 


 


Source: Active Access, www.eltis.org
 


The city of Maia, Portugal

Pojmy monitoring a hodnocení jsou často zmiňovány jedním dechem a mnoho lidí si neuvědomuje rozdíl mezi těmito dvěma termíny. Poskytneme proto naši interpretaci také dalších termínů v souvislosti s hodnocením a příklady projektů a nástrojů k jejich ilustraci.

Monitoring

= Pravidelné měření indikátorů ke sledování pokroku v dosahování cílů.

Základem je systematický nebo více či méně kontinuální sběr dat. Včasná interpretace dat a jejich hodnocení ukazují, zda jste na správné cestě nebo zda se situace vyvíjí nežádoucím způsobem. Nedávno spuštěný projekt v Horizontu 2020 s názvem CREATE si klade za cíl popsat cyklus vývoje politik a strategií po dobu nejméně čtyř desetiletí pro několik svých měst, aby také ukázali, jak dosáhli “automobilového maxima“. Takový systematický sběr dat je vzácný.

Většina měst ENDURANCE poskytuje data k dělbě přepravní práce, některé z nich mají delší časové osy těchto záznamů (např. Vídeň a Graz). Vše je dostupné na webu TEMS, the EPOMM modal split tool.

Zajímavý způsob sběru dat pro specifika mobility je pomocí aplikací v chytrých telefonech, které sledují chování uživatelů. Příklady jsou RouteCoach v belgické Lovani, projekt B-TRACK-B a aplikace pro cyklisty (the Bicycle Counting App) v belgickém regionu Flandry a v Nizozemí . Aplikace Cycling365 použitá během European Cycling Challenge také shromažďuje údaje o cyklistice pro místní dopravní plánovače. Hrubá data z aplikace není snadné interpretovat. Projekt NISTO vytvořil “Metodiku pro převádění senzorických dat z chytrých telefonů (např. GPS) do indikátorů, které lze vyhodnocovat ”.

Hodnocení (evaluace)

= Systematické stanovení hodnoty a významu opatření v průběhu a po implementaci.

Zatímco rozdíl mezi monitorovacími daty a evaluačními daty může být zcela zřejmý, je obtížnější je rozlišit, když jde o proces nebo obecněji výsledek nebo výstup. Dobrý přehled týkající se rozdílu mezi monitoringem a hodnocením je uveden v tomto dokumentu Genuine Evaluation blogpost .

Hodnocení je součástí kontinuálního procesu řízení, který se skládá z plánování, implementace a hodnocení; v ideálním případě každá jeho součást nahrazuje jinou v nepřetržitém a simultánním cyklu až do úspěšného dokončení opatření. Hodnocení vám řekne, do jaké míry a proč se odchylujete od svého cíle a co se z toho můžete naučit.

Související výraz:

 • ex-post hodnocení: Závěrečné hodnocení po určité době po skončení projektu s cílem určit jeho účinnost a udržitelnost.

Posouzení

= rozhodnutí o výkonu systému, procesu nebo osoby a jeho silných a slabých stránkách.

Proces SUMP obvykle začíná sebeposouzením současných plánovacích postupů. ENDURANCE vytvořil pro svá města dotazník pro sebehodnocení , aby jim pomohl identifikovat hlavní potřeby pro podporu. Dotazník byl také vyplněn národními kontaktními místy ENDURANCE, k objektivnímu porovnání stavu SUMP v jednotlivých městech.

Související termíny:

 • Systémy řízení kvality: jsou určeny ke zhodnocení organizačních procesů a nabízí vodítko, jak je vylepšit. Často jsou kombinovány s auditem. Jako příklady lze uvést MaxQ pro management mobility, EcoMobility SHIFT pro výkon městské dopravy, ISEMOA pro tvorbu politiky pro zvýšení dostupnosti veřejného prostoru i veřejné dopravy a Common Assessment Framework pro veřejnou správu obecně.
 • Audit: posouzení shody se souborem standardů nebo právních požadavků, které provádí externí odborník a výsledkem je osvědčení. Příklady auditů jsou QUEST a ADVANCE pro SUMP a BYPAD pro politiky týkající se cyklistiky.
 • Porovnávání (benchmarking): srovnání výsledků hodnocení mezi projekty (podívejte se např. na MaxEva database) EPOMMu nebo mezi městy (znovu viz nástroj TEMS). V holandském Sustainability Score jsou výkony mobility v jednotlivých městech a obcích seřazeny podle deseti kritérií.

Ocenění

= posuzování hodnoty a důležitosti opatření nebo projektu – v kontextu monitoringu a hodnocení je toto posuzování provedeno před implementací, aby bylo možné učinit informované rozhodnutí mezi několika různými potenciálními opatřeními. To je také nazýváno ex-ante hodnocení.

(podívejte se také na naše číslo e-updatu - smart packages of measures a Konsult database).

Když byly stanoveny cíle SUMP, město má vybrat vhodný soubor opatření. Proto je potřeba “ocenit” opatření, což znamená zjistit, které opatření má největší potenciál k realizaci cíle. Příklad: obec v Maia v Portugalsku (ENDURANCE) měla svoji odbornou pracovní skupinu a monitorovací komisi složenou z externích subjektů k provádění monitoringu a hodnocení. Pro ex-ante hodnocení vytvořili různé scénáře pro hodnocení dopravního systému pomocí techniky backcasting. Počínaje cíli, které mají být v budoucnu dosaženy v oblasti dělby přepravní práce a dopadů na životní prostředí, byla nastavena řada opatření, která by vedla k dosažení těchto cílů. Pro výběr mezi scénáři byla provedena multikriteriální analýza.

Město Brémy v Německu, vítěz Evropské ceny SUMP 2014 za monitoring SUMPu, mělo tři kola ve svém ex-ante hodnocení: analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) a analýza scénářů pěti ‘extrémních voleb’, analýza nákladů a přínosů ve spolupráci s externím odborníkem. Nejlepším scénářem se ukázala být podpora aktivní mobility. (Zdroj: Eltis, podívejte se také na případové studie ostatních finalistů Gent a Drážďany a vítěze zvláštní ceny poroty – řecká Soluň)

Související pojmy:

 

Náročný úkol pro města a obce


The city of Brasov, Romania
 


Tallinn, Estonia

Národní kontaktní místa ENDURANCE odhalila mnoho problémů a výzev, se kterými se místní úřady potýkají v souvislosti s posuzováním, monitoringem and hodnocením v SUMP.

Cătălin Frangulea, koordinátor SUMP ve městě Brașov v Rumunsku (ENDURANCE), například mluví o nedostatečných odborných znalostech na místních úřadech v oblastech - plánování mobility a evaluace. Úředníci a odborní referenti potřebují přesně vědět, na co se ptát a co očekávat od konzultantů a co je dokonce důležitější, tento personál potřebuje být schopen dobře používat produkty – monitoring a hodnocení výsledků – dodávané takovými konzultanty. Data mohou být získána s malým úsilím, ale to, co chybí, je schopnost zpracovávat data.

Naše rakouské kontaktní místo (NFP), rakouská energetická agentura, si všimlo, že místní plány dopravy a mobility zřídka obsahují opatření pro monitoring a hodnocení. A dokonce pak ani typicky nenásledují systematický přístup, ale vychází z individuálních požadavků. Z tohoto důvodu byl monitoring a hodnocení v centru pozornosti konzultací a seminářů nabízených projektem ENDURANCE v Rakousku. Město Vídeň je dobrým příkladem probíhajícího monitorovacího procesu a klíčových studií k hodnocení politik na podporu Plánu rozvoje města (STEP2025). čtěte více >

Naše NFP v Estonsku říká, že náklady průzkumů mohou představovat překážku. ENDURANCE podporovalo rozvoj podrobné metodologie průzkumu dopravních cest v regionech Tallinnu a Tartu v rámci expertní skupiny estonského Ministerstva hospodářství a komunikací. Nicméně první veřejná soutěž selhala, protože náklady průzkumu byly vyšší, než se očekávalo. Nakonec byl v listopadu-prosinci 2015 proveden užší dopravní průzkum zahrnující domácí cestovní deníky 4000 obyvatel Tallinu, který bude dostupný jako otevřená data. Město Tallinn i národní vláda spolupracují při hledání financování na dopravní průzkumy, např. prostřednictvím programu Interreg.

Norský výzkum hodnocení projektů dopravní infrastruktury ukazuje, že značné prostředky jsou věnovány na zlepšení oceňovacích metod (techniky odhadu nákladů, dopravní modely, průzkum dopadu mínění spotřebitelů atd.) a že většina zemí má pokyny pro analýzu nákladů a přínosů. Je ironií, že množství zdrojů použitých pro předběžné hodnocení (ex ante) jen zřídka dosahuje výše prostředků na hodnocení po ukončení projektů (ex post).” (Ex post evaluation of transport projects – experiences from Norway)

Další důležitou součástí hodnocení jsou různé (kolidující) názory zainteresovaných stran. Zapojení občanů a zainteresovaných stran je ústředním prvkem výše zmíněné vítězné strategie SUMP v Brémách. Je také nezbytnou součástí NISTO toolkit, která pomáhá uživatelům identifikovat synergie a neshodu mezi různými skupinami zainteresovaných stran. “Zapojení skupin zainteresovaných stran v hodnocení procesu a použití monitorovacích dat k informování veřejnosti má stále větší význam, ale je považováno za obtížné a potenciálně podléhající tlaku zájmových skupin” píše konsorcium CH4LLENGE v dokumentu Why is monitoring and evalution a challenge in sustainable urban mobility planning?

 

Závěry a doporučení


Source: www.eltis.org

Monitoring a hodnocení jsou důležité: pro odpovědnost (dostali jsme hodnotu za peníze?), lepší rozhodování, průběžnou optimalizaci, benchmarking, prokázání úspěchu – a někdy – pro ukázání důvodů neúspěchu. Monitoring a hodnocení by měly být nedílnou součástí řízení projektu.

Protože monitoring a hodnocení jsou často opomíjeny, nabízíme nástroje a informace, které doporučujeme k použití.

 

Nadcházející události

 
 • 3. Evropská konference o SUMP
  12.-13. dubna 2016 – Brémy, Německo
  www.eltis.org
 • SWITCH závěrečná konference
  14. dubna 2016 – Brémy, Německo
  www.polisnetwork.eu
 • 20. Evropská konference o managementu mobility
  1.-3. červen – Atény, Řecko
  www.ecomm2016.com

Pro více událostí prosím navštivte EPOMM Calendar.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive