EPOMM e-update August 2014
  Language:   en | cz | de | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

nákladní doprava má významné dopady na životní prostředí, kvalitu života, bezpečnost silničního provozu a atraktivitu měst – a ovlivňuje i rozhodování obyvatel, zda jezdit na kole, chodit pěšky, nebo raději jezdit autem. Management mobility spojuje mnohé partnery a dotčené strany a je nepostradatelnou částí chytré logistiky: pomůžeme vám nalézt nástroje řízení mobility, s jejichž pomocí se logistika může stát chytrou a udržitelnou.

Tato e-aktualita vznikla ve spolupráci s projektem SMARTSET (2013-2016).

 

Chytrá logistika: výzva pro města


Source: www.eltis.org

Nákladní doprava sestává z řady různých služeb a sektorů, například dodávek do maloobchodů, doručování balíčků a kurýrních služeb, zásobování stavenišť či svozu domovního odpadu. Každý z nich má své charakteristiky a požadavky. Požadavky na přepravu nákladů ve městech se zvyšují spolu s rostoucím počtem obyvatel měst a zvyšující se specializací městské ekonomiky s globálním rozdělením výroby a s tím související nákladní dopravy. Ve městech je přeprava nákladů zodpovědná za až 20% objemu dopravy a 50% emisí skleníkových plynů.

Do přepravy nákladů ve městech vstupuje velké množství subjektů: městské úřady, obyvatelé, návštěvníci, turisté, výrobci, přepravci, příjemci zboží (prodejci i zákazníci) a provozovatelé dopravy. Jejich zájmy se mohou velmi lišit, a proto mohou obvyklá opatření MM, jako jsou osvěta, motivace a dialog, být velmi užitečná k dosahování efektivnosti rozvozu, čímž vzniká všestranně výhodná situace.

 

Lokální sítě pro nákladní dopravu


Source: www.eltis.org

V rámci lokální sítě pro nákladní dopravu vznikají pravidelné interakce a setkání mezi všemi zainteresovanými stranami.

 • Slovinská Lublaň vedla města v rámci projektu CIVITAS ELAN k založení vlastních lokálních sítí pro nákladní dopravu. Aktivní účast v síti pro nákladní dopravu byla v každém z měst oficiálně potvrzena dohodou jednotlivých členů.
 • Britská města Norwich a Brighton and Hove, obě členská města CIVITAS, i přesto měla potíže s motivací provozovatelů nákladní dopravy k docházce na pravidelná setkání.
 • Někdy je zapotřebí k zapojení všech dotčených stran i konkrétní střet zájmů nebo společný problém. V nizozemském Rotterdamu se úmysl magistrátu zavést časová omezení vjezdu setkal se silným odporem ze strany nákladních dopravců i jiných stran. Tento střet však vyústil v konstruktivní spolupráci, jež položila základ pro další kroky k zavádění nízko-emisních zón a čistých vozidel.
 • Olympijské hry v roce 2012 v Londýně ohromně podpořily myšlenku spolupráce a pozitivního zapojování a vedly ke vzniku Fóra pro nákladní dopravu, jež se nadále dvakrát do roka schází a navazuje na tuto pozitivní zkušenost za účelem vytvoření systému nákladní dopravy pro Londýn.
 • Lokální sítě pro nákladní dopravu jsou též výbornou platformou pro společnou tvorbu strategického městského Plánu nákladní dopravy (např. Londýnský dopravní plán), jenž by v ideálním případě měl být součástí Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) města.
 

Plány doručování a servisu


Source: www.civitas.eu

Na úrovni jednotlivých podniků mohou úřady podporovat využívání tzv. Plánů doručování a servisu (DSP). Organizace Transport for London takový plán vypracovala pro jednu ze svých budov a docílila snížení počtu cest doručovacích vozidel o 20-40% (podle typu dodávky). Na svých webových stránkách uvádí: „DSP je v podstatě ekvivalentem plánu cest do práce v nákladním provedení. Zvyšuje bezpečnost, efektivitu a spolehlivost dodávek na dané místo. Rozpozná též zbytečné cesty a dodávky, které lze uskutečnit udržitelnějšími způsoby, čímž pomáhá snižovat kongesce a dopady přepravy nákladů na životní prostředí. Plán DSP zahrnuje řadu opatření, mimo jiné omezení počtu cest doručovacích vozidel, konsolidaci dodávek a navýšení doručovacích činností mimo pracovní dobu.“

 

Online nákupy a vyzvedávací místaOpakovaným pokusům o doručení zásilek do domu lze zamezit vznikem automatických vyzvedávacích míst, jako např. u LP EXRESS service v Litvě a DHL PackStations v Německu. Rakouská pošta díky Schránkám na příchozí poštu dokonce umožnila doručování balíčků do domu, i když příjemce není doma. Tím odpadá nutnost opakovaných pokusů o doručení nebo doručování zásilek sousedům či na jiná místa.

Nicméně je rozumné popřemýšlet o tom, zda je vhodno podporovat obyvatele měst v nakupování online s dovážkou zboží do domu. Studie z britské Univerzity v Newcastlu a německé Göttingenské univerzity ukazují, že aby nakupování online bylo udržitelnější než cesta do obchodu, je nutná určitá vzdálenost obchodu od domu nebo určitý objem zboží.

 

Projekt SMARTSET
Click on the picture to enlarge.

Cílem projektu SMARTSET je ukázat, jak lze přepravu nákladů v evropských městech a regionech učinit energeticky efektivnější a udržitelnější prostřednictvím lepšího využívání překladišť jak pro dálkovou dopravu, tak i pro rozvážku na „posledním kilometru“. Tato překladiště se nazývají městská konsolidační střediska.

Struktura projektu SMARTSET vychází z trojice klíčových aspektů:

 • Tržní podnikatelské modely za účelem vzniku životaschopných a soběstačných překladišť.
 • Stimuly a regulace k přechodu na energeticky efektivní městskou nákladní dopravu.
 • Usnadnění využití intermodální dopravy a čistých a energeticky efektivních vozidel k rozvážce na posledním kilometru.

Partneři na naplnění tohoto cíle pracují v osmi aplikačních lokalitách: německém Berlíně, italském Forlì, švédském Göteborgu, rakouském Štýrském Hradci, italském Římě, švédském Sundsvall, na britské Univerzitě v Newcastlu a v italské společnosti Interporto Padova S.p.A. Projekt SMARTSET v aplikačních lokalitách zakládá lokální sítě pro nákladní dopravu s organizacemi, jež mají potenciál významně ovlivnit nástup udržitelné městské nákladní dopravy. V rámci projektu též vznikají národní sítě v zemích s aplikačními lokalitami a evropskou síť, jejímiž členy jsou ostatní zájemci z řad měst a regionů i politiků na úrovni EU. Více podrobností o těchto sítích naleznete na webu SMARTSET nebo v Plánu síťové spolupráce SMARTSET.

 

Vznik udržitelných podnikatelských modelů v rámci projektu SMARTSET


Source: www.eltis.org

Podnikatelské modely SMARTSET jsou koncipovány tak, aby překonávaly několik překážek na cestě k chytré logistice:

 • nemožnost nastavení životaschopných cen a nákladů po ukončení veřejného financování;
 • nedostatečné vymáhání regulačních programů podporujících zkušební provoz;
 • neoptimální umístění městských konsolidačních středisek;
 • nedostatečný závazek relevantních dotčených stran v rámci dopravního řetězce, například významných dopravců a expresních kurýrních služeb.

Prvním krokem při tvorbě podnikatelského modelu v každém městě bude založení lokální sítě pro nákladní dopravu. Tuto skupinu budou tvořit úředníci města, zástupci komerčních organizací a nákladních dopravců. Základ koncepce zvané „šablona podnikatelského modelu“ tvoří devět stavebních kamenů, které řeší čtveřici hlavních aspektů podnikání: zákazníky, nabídku, infrastrukturu a finanční schůdnost (viz Ukázkové projekty v malém – akční plán a návod pro zahájení a realizaci ukázkového podnikatelského modelu).

 

Městská konsolidační střediska


Source: www.civitas.eu


Source: www.civitas.eu

Konsolidační střediska jsou jen obtížně realizovatelná, když se zakládají shora z pohledu městské logistiky (viz tuto studii Univerzity v Newcastlu) a pro firmy a dopravce musí být účast jednoznačně výhodná.

 • U partnera projektu SMARTSET, obřího logistického centra Interporto Padova v Itálii představuje velkou výhodu rozvážková služba na posledním kilometru pomocí vozidel poháněných metanem a elektřinou, kterou poskytují též ostatním přepravním společnostem.
 • Nicméně pro města Göteborg (Švédsko) a Utrecht (Nizozemsko) bylo obtížné získat místní firmy a maloprodejce k účasti v programech městských konsolidačních středisek.
 • Italské město Parma dalo provozovatelům na výběr: provádět rozvážku ve městě mohou buď vlastními vozidly schválenými podle řady kritérií udržitelnosti, nebo své zboží předají městskému distribučnímu středisku, jež je konsoliduje a do města doručí.
 • V britském Norwichi získala vozidla doručující zásilky z překladiště zvláštní výhodu: měla povolenu jízdu v pruzích pro autobusy, což vedlo k průměrné úspoře cestovní doby ve špičkách o 1,8 minuty.
 • V rakouském Štýrském Hradci se kontejnery dovážející konsolidované dodávky do velkého obchodního domu ve městě používaly též k odvozu odpadových materiálů z města. K účasti v programu existovaly motivační stimuly, například zvláštní dodací lhůty.
 • Zvláště obtížná je konsolidovaná distribuce čerstvého zboží, například potravin a nápojů, jež se zpravidla k zajištění čerstvosti doručují několikrát týdně. Ve švédském městě Borlänge byla distribuce potravin do škol, mateřských školek a domů s pečovatelskou službou převzata od dodavatelů potravin a konsolidována v jediném distribučním středisku.
 • Belgické město Brusel investovalo do zřízení ústředního tržiště s čerstvým zbožím. Přestože nebylo snadné tržiště zorganizovat tak, aby zohlednilo zájmy velkoobchodů i maloprodejců, je v současné době soběstačné.
 

Informace, osvěta, stimuly


Photo by Mikael Colville-Andersen – Source: www.cyclelogistics.eu


Source: www.eltis.org


Source: www.eltis.org

V přehledu aktuálních stimulů a regulací projektu SMARTSET se doporučuje, aby stimulace a regulace k dosažení maximální účinnosti šly ruku v ruce a používaly se společně. Efektivnější a udržitelnější městskou logistiku mohou usnadnit informační a osvětové iniciativy směřované vůči firmám a dopravcům.

 • Nové středisko městské mobility v Göteburgu nabídlo firmám bezplatné konzultace o dostupných dopravních alternativách a možnostech snižování objemu dopravy pomocí konsolidace objednávek kancelářských potřeb. Firmy snížily četnost dovážky až o 80%. Město k upevnění tohoto opatření zavedlo dodatečná kritéria dostupnosti na základě vytíženosti vozidel a stimuly pro dodavatele, dopravce a prodejce ke koordinaci a konsolidaci svých dodávek.
 • Vlámský ministr dopravy v Belgii zahájil osvětovou kampaň pro firmy o službách cyklistických kurýrů, protože jedna vlámská studie ukázala, že cyklokurýři mají velký ekonomický potenciál.
 • Velmi jednoduché a levné opatření k optimalizaci městské logistiky je podávání kvalitních informací dopravcům. V britském Winchesteru firmám a čerpacím stanicím ve městě distribuovali nákladní mapky s vyobrazením tras, cílových míst a omezení. Uživatelé tuto službu velice ocenili.
 • Projekt Evropské unie Cyclelogistics (2011-2014) zavádí řadu opatření k propagaci změny druhu dopravy u nakupujících, mimo jiné kampaně nakupování na kole, informace o nákupu přívěsů, tašek na kola a nákladních kol i o kvalitním parkování kol a dalších zařízeních u prodejen. Projekt již má pokračování zvané CYCLELOGISTICS AHEAD a na jeho činnost navazuje též Evropská federace cyklistické logistiky.

Za zmínku dopravcům určitě stojí též několik experimentů s alternativními vozidly, například:

 • Nákladní jízdní kola na sběr odpadového papíru v rumunské Bukurešti.
 • Elektrické užitkové vozidlo MicroCarrier k doručování balíčků v Berlíně.
 • Tramvaj pro svoz velkoobjemového odpadu, např. starého nábytku, ve švýcarském Curychu.
 • Čluny k zavážení supermarketů v Paříži nebo „Pivní člun“ v nizozemském Utrechtu, který zaváží pivo do restaurací.
 

Související literatura

 
 

Nadcházející akce

 
 • Závěrečná konference Stepping Stones - How to make Mobility Patterns more sustainable
  18.-19. září 2014, Krakov, Polsko
  Registration and Conference Information
 • Konference MODUM - Building the Bridge from Research to Sustainable Urban Transport Management -
  24. září 2014 - Nottingham, Velká Británie
  www.modum-project.eu
 • Závěrečná konference ENCLOSE
  22. října 2014 – Brusel, Belgie
  www.enclose.eu
 • Konference Polis
  27.-28. listopadu – Madrid, Španělsko
  www.polisnetwork.eu

Pro více událostí prosím navštivte [L]EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive