ENDURANCE e-update September 2014
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

V jakém městě chceme žít? Odpověď na tuto otázku je výchozím bodem pro plány udržitelné městské mobility (S.U.M.P.). A vize S.U.M.P. zavádí společné chápání toho, jak by mělo město vypadat v budoucnosti. V tomto e-updatu se podíváme na různé způsoby, jak města tvoří své vize. Ale nejdříve začněme s aktualizací posledních aktivit projektu ENDURANCE.

Novinka: modální rozdělení databáze TEMS na webových stránkách platformy EPOMM se zlepšilo, vylepšena byla také MaxEva! Přejděte dolů a dozvíte se více.

 

Sítě ENDURANCE se rozrůstají


Click on the picture to enlarge

Poslední velká událost, které se síť ENDURANCE účastnila, byla první Evropská konference S.U.M.P., jež se uskutečnila v polských Sopotech. Veškeré prezentace jsou k dispozici na stránkách ENDURANCE. Evropská komise oznámila na konferenci vytvoření Evropské platformy pro plány udržitelné městské mobility, která bude začleněna do stávající webové stránky Eltisu.

V souvislosti s konferencí, pořádaly národní kontaktní místa ENDURANCE každoroční workshop k dalšímu vývoji sítí zaměřených na S.U.M.P., které tento projekt rozvíjí. Ukázalo se, že pro mnoho měst je stále ještě těžké přesvědčit místní politiky o významu městských plánů mobility. Celý výčet toho, co by podle směrnice měly plány mobility řešit, může být poněkud drtivý, ovšem je třeba zdůraznit, že proces S.U.M.P.je založen na stávajících plánovacích postupech a výsledcích a pomáhá je zefektivnit a vhodně doplnit. Workshop národních kontaktních míst měl několik malých mezinárodních výměn zkušeností v návaznosti na transfery zkušeností v platformě EPOMM.

Na webových stránkách ENDURANCE je představeno mnoho měst, která projevila zájem o plány mobility nebo už na nich v různých fázích pracují. Národní kontaktní místa ENDURANCE vám pomohou vyměnit si zkušenosti, nabídnou podporu ve vzdělání a poskytnou informace. Pořádají rovněž roční národní setkání k diskuzi o S.U.M.P. a souvisejících tématech. Většina národních kontaktních míst organizovala první setkání ve svých zemích v průběhu minulého roku a nyní plánují druhé setkání.

 

Vize budoucnostiPo přípravné fázi (viz. S.U.M.P. směrnice ), došlo k budování společné vize budoucnosti jako první krok ve vývoji současného S.U.M.P. Nepostradatelným rysem vize S.U.M.P. je, že by její prvky měly mít i oporu v legislativě. Ve švédském městě Lund začala práce na S.U.M.P. (známý jako LundaMaTs) před rokem 1996, ale vize a cíle plánu jsou stanoveny do roku 2030. „Obec je politicky řízená organizace, a jako taková může snadno sklouznout do rutiny stanovení cílů na základě toho, čeho může být dosaženo během období mandátu“, říká výkonný ředitel Jan-Inge Ahlfridh. „Čím radikálnější změny, tím více je nutno myslet dlouhodobě.“ (LundaMaTs II – Pozadí a výsledky, p. 2).

Každá vize města bere v úvahu specifické rysy a problémy místních komunikací. Ale vše se točí (mělo by) kolem ústřední otázky: jak zajistit a zlepšit kvalitu života občanů a návštěvníků. Pojďme se tedy podívat na vize některých měst v síti ENDURANCE a na proces, který vede k dohodě na těchto vizích.

 

Město Ruse: Sladění hospodářského růstu se zachováním kulturního a přírodního dědictví

První národní akce ENDURANCE v Bulharsku se konalo v říjnu loňského roku a setkala se s velkým nadšením. Více něž 16 měst se připojilo k bulharské síti ENDURANCE. Jedním z nich je i město Ruse.

Ruse je město s velkým významem v regionu Podunají, protože je známo bohatým kulturním dědictvím a náboženskými a etnickými rozmanitostmi. Město si stanovilo svoji vizi pro rozvoj jako moderní evropské město a atraktivní turistická destinace. Chtějí vybudovat spravedlivý, ekonomicky životaschopný systém, který by byl šetrný k životnímu prostředí a podporující mobilitu a cestovní ruch, a to při zachování přírodního a kulturního dědictví a péči o citlivé podunajské ekosystémy. Ve stejné chvíli by měl rozvoj měst nabídnout nové možnosti pro „zelenou“ ekonomiku a „zelená“ pracovní místa v regionu.

Vize a seznam nezbytných opatření, které mají být zavedeny, jsou vyvíjeny CSDCS a ENDURANCE národními kontaktními místy v Bulharsku v úzké spolupráci s odborníky z obcí a zástupci Energetické Agentury Ruse. Turistické informační centrum bude také osloveno. Během dvou veřejných diskuzí na jaře roku 2014 byla přezkoumána vize a opatření více než 100 dopravními a turistickými zúčastněnými stranami, ekologisty, zástupci nevládních organizací a byly stanoveny priority. Tento proces trval cca 9 měsíců. Jednalo se o široký záběr komunikací ohledně vize a opatření pro občany s využitím obecních webových stránek, workshopů a prezentací na místních akcích a několika tiskových konferencích s pokrytím v médiích a televizi.

 

Město Lille: Změna chování proti nasyceníV metropoli Lille , ve Francii, byl nejnovější PDU (plan de déplacements urbains, francouzská verze evropského S.U.M.P.) přijata v roce 2011, po 5-ti letech vzájemné spolupráce. Důležitým momentem tohoto procesu byla „velká debata“ o mobilitě, pořádaná Martinem Aubryem, předsedou městské aglomerace Lille. Na debatě se sešli odborníci, instituce, sdružení a veřejnost a výstupem byla publikace „Engager la Métropole Lilloise vers la mobilité du 21ème siècle“ („Zapojení metropole Lille do mobility v 21 století“). Po této významné politické angažovanosti na vysoké úrovni byly formovány cíle a opatření PDU.

Vize města se točí kolem pojmu trvale udržitelného rozvoje, kde přirozené prostředí, ekonomika a doprava jsou koncipovány společně. Po zavedení světově prvního automatizovaného systému metra v 80. letech a období posílení veřejné dopravy v roce 2000, se má strategie veřejné dopravy nyní změnit a vypořádat se s rostoucím počtem turistů (+50 % během 10 let).

Aby bylo možné vytvořit „post-uhlíkové“ metropole, dala si metropole Lille velmi ambiciózní cíle v dopravě (více na obrázcích níže, kde jsou stanoveny cíle pro rok 2020 ve srovnání s rokem 2006).

Plány PDU organizují 6 témat, k dosažení těchto cílů. Pokud se chcete dozvědět více informací podívejte se na Lille webovou stránku, na ENDURANCE webové stránky a na “klíčové prvky PDU” ve francouzštině.

 

Kaunas: Oživení historického starého města
Photo by Vygintas

V Kaunasu, v Litvě je vize mobility pro budoucnost založena na novém územním plánu města (2013-2023). Hlavními tématy jsou snížení užívání soukromých automobilů, zvýšení kvality a množství cest veřejnou dopravou, podstatné je i zvyšování a zlepšování cyklistické infrastruktury a obnova historického města, včetně opětovného zvážení městského parkoviště.

Vývoj územního plánu včetně veřejné prezentace. Předchozí projekty týkající se mobility pomohly vytvořit dobrou spolupráci mezi mnoha zúčastněnými stranami a komunitními skupinami. „Existuje několik článků v médiích a událostí a některé části územního plánu, které jsou více atraktivní než jiné oblasti“, říká Jim McGeever z UAB-TAEM Urbanistai, národní kontaktní místo ENDURANCE v Litvě. „Ale pravidelné kampaně a propagace mohou mít velký přínos pro udržitelný veřejný zájem na tom, jak město rozvíjí své 10-ti leté vize. To je jednoznačně oblast, kterou máme zájem vylepšit.“

 

Drážďany: vytvoření jednomyslné podpory mezi různými zúčastněnými stranami


Round Table meeting in 2010 (Urban Planning Office)

V německých Drážďanech odstartoval proces vývoje „Dopravní plán vývoje 2025plus“ na podzim roku 2009. Od prvopočátku zahájil ústřední výbor plánovací proces pořádáním jednání u kulatého stolu. Byl veden nezávislým stavebním úřadem, jenž se skládá ze zástupců 46 organizací, profesionálních sdružení, hospodářské komory, lobbistů, městské správy a zástupců ze všech stran drážďanské městské rady. Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, se kterými členové kulatého stolu s podobnými názory a nápady spolupracovali:

  • Správa projektové skupiny City TDP;
  • Poskytovatelé veřejné dopravy;
  • Ostatní sociální zájmy a městská kvalita;
  • Dopravní a pracovní sdružení.

Každá pracovní skupina vytvořila své cíle. Čtyřměsíční diskuzní proces s mnoha interakcemi mezi skupinami byl veden členy kulatého stolu a vedl k dohodě o společné vizi všech zúčastněných stran. Rada města Drážďany přijala návrh s některými úpravami.

Tato vize, ‘Cíl Drážďan pro budoucí rozvoj ’je základem pro rozvoj drážďanského S.U.M.P. Předmětem vize je transponovat cíl nikoliv sám o sobě, ale jako způsob, jak zlepšit mobilitu rezidentů a podpořit ekonomiku a požaduje svobodnou volbu různých druhů dopravy. Vize klade velký důraz na rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními úvahami, a to v otevřeném plánovacím procesu, který je založen na konsenzu. Vize byla sdělena prostřednictvím webových stránek, v úředním věstníku, speciálním TDP newsletteru a na veřejných diskuzních fórech.

 

Novinky ze souvisejících projektůV květnu byl ukončen projekt CASCADE . Aby se pomohlo překlenout rozdělení mezi ambicemi a realitou energetické účinnosti ve městech, je podporováno sdílení znalostí mezi městy a budování kapacit na místní úrovni. Webové stránky projektu toolkit obsahovaly vzájemnou výměnu mezi městy a shromažďovaly nejlepší postupy. Některé vize:

 

Novinka: zlepšení TEMSEPOMM zahájilo zlepšení EPOMM modální nástroje rozdělení (TEMS) .

  • Nyní je možnost lépe vysvětlit, proč je rozdělení dle dopravních módů tak důležité a proč je TEMS tak užitečný v benchmarkingu, pro srovnání a měření změn;
  • Mapa obsahuje nyní tzv. seskupení značek, které poskytují lepší přehled;
  • Můžete porovnávat a exportovat všechna města v databázi – což je skvělé pro analýzu;
  • Měli byste být schopni najít modální rozdělení prostřednictvím vyhledávače, jednoduše napište jméno města a zadejte hledat;
  • Když vkládáte data, můžete poskytnout konkrétní informace o metodách průzkumu a oblasti, což dělá budoucí srovnání spolehlivější;
  • Samozřejmě byla některá špatná data odstraněna a byla provedena některá další drobné zlepšení.

Dalším krokem zemí a měst by mělo být nahrání dat z měst (doufejme i z ENDURANCE), které ještě stále chybějí (k dispozici je více než 50 % ze všech měst nad 100 000 obyvatel, což znamená, že stále téměř 50 % chybí). Členské země EPOMM vytvořily akční plán, aby bylo TEMS známější a nahrály chybějící a nová modálně rozdělená data za jednotlivá města i celé země.

Města také pracují na zlepšení hodnocení benchmarkingových nástrojů MaxEva – o tom více v dalším e-updatu.

Monitoring dobře zapadá do připravovaného SUMP-ocenění na téma “zavedení monitoringu s cílem zlepšení S.U.M.P.“, více níže.

 

Nadcházející události

 

Další akce naleznete v EPOMM kalendáři.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive