ENDURANCE e-update November 2014
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

plány udržitelné městské mobility (S.U.M.P.) jsou zaměřené na lidi, ale rovněž jsou lidmi tvořeny. Ve srovnání s tradičním dopravním plánováním S.U.M.P. vyžaduje další dovednosti, které mohou překročit kapacity zaměstnanců úřadů. Vyžaduje to také nový způsob myšlení, propojení tradičně rozdělených agend jednotlivých odborů na městských úřadech i koordinaci samotných politických oblastí. Úředníci, stejně jako místní politici musejí dospět k jednotnému postoji, aby mohli společně podpořit vizi pro město. V tomto e-updatu vám ukážeme zdroje a dobré příklady, které mohou pomoci městům a obcím co nejlépe využít svých lidských zdrojů.

 
Reminder: The call for papers for the ECOMM2015 is open, deadline is 9 December. For submission of abstracts, please go to the submission site.
 

 

Získání příslibu politiků a rozhodovacích orgánů
Lucia Ilieva

Na samém počátku procesu je společnou výzvou pro místní strany odpovědné za plánování přesvědčit rozhodovací činitele o přidané hodnotě plánů udržitelné městské mobility. Kritické pro pochopení S.U.M.P. je, že se nejedná o „zase další plán“. Navazuje na existující dopravní plány, ale s odlišným přístupem. V tomto letáku pro politiky a rozhodovací činitele jsme shrnuli hlavní vlastnosti a výhody tohoto přístupu.

Příklady jako Tallinn v Estonsku ukazují, že i po oficiálním přijetí závazku může být obtížné zahájit proces přípravy S.U.M.P. Důležitým milníkem pro město bylo fórum plánů udržitelné městské mobility, které se konalo v roce 2012 s účastí politických stran, zástupců městských odborů i nevládních organizací. Tato akce skončila inspirující řečí Erica Brittona z EcoPlanu s 10 doporučeními (zde si můžete poslechnout audio záznam od 1:30 min). Poté místostarosta přislíbil, že město bude S.U.M.P. rozvíjet. V následujících letech se však zahrnutí S.U.M.P. do rozpočtu města postupně odkládá. Ironií je, že když opozice také začala výslovně požadovat S.U.M.P., spíše to celý proces ztížilo než rozproudilo.

V Bulharsku je politická vůle ve městech poměrně vysoká, ale hlavní překážkou je financování.

„Projekt ENDURANCE zvýšil v bulharských městech povědomí o tom, co S.U.M.P. přináší. Se 17 zeměmi v naší síti, budeme schopni zavádění plánů městské mobility v Bulharsku významně navýšit. Hlavním problémem však je, že jsme svědky velkého zpoždění v našem národním plánování priorit pro čerpání ze strukturálních fondů. Pro financování budoucích S.U.M.P naše města počítají především s evropskými penězi.“

Lucia Ilieva – národní kontaktní místo pro ENDURANCE v Bulharsku.

 

Plán řízení dovedností


Fotografie: indo consultores / CC BY-SA 3.0

Jakmile je město připraveno ke spuštění procesu, jedna z prvních věcí, které udělá, je kontrola dostupnosti lidských zdrojů a dovedností, které má k dispozici. Pro většinu úřadů požadované specifické dovednosti pro spuštění procesu plánů udržitelné městské mobility, přesahují kapacity stávajících zaměstnanců. Další odborné dovednosti je možné získat prostřednictvím školení, náboru specialistů, spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami, a – v případě potřeby – i formou subdodávky. V případě náboru by města měla pro specifické úkoly (např. marketing, propagace S.U.M.P.), zvážit najmutí lidí se vzděláním nesouvisejícím s dopravou, dají celé věci novou perspektivu. Vedení a úřady bristolské aglomerace (UK) přesně takto najímají externí odborníky a integrují je do projektových týmů. Díky tomuto přístupu zde vznikají multidisciplinární týmy, které přispívají k navýšení kapacity a rozvoji dovedností kmenových pracovníků. (Zdroj: Evropská metodika pro přípravu S.U.M.P., strana 102).

 

Jak znalosti a dovednosti utvářejí naše rozhodnutí


Fotografie: DARPA

Naše znalosti, rozhodnutí učiněná v minulosti a kompetence vytvářejí určité hranice pro strategie a řešení, které jsme se rozhodli použít. Ukazuje to studie švédské společnosti VTI. Od roku 1990 si švédská města stanovují politické cíle pro snižování podílů automobilové dopravy a zvyšování podílů pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Nicméně podíl automobilové dopravy se stále zvyšuje. Studie prováděná ve čtyřech městech zjistila, že nenaplňování těchto cílů se částečně vysvětluje snahou o optimalizaci toku automobilové dopravy, která už delší dobu tvoří hlavní proud odborné základny v oblasti dopravy. Záměrem je budovat funkční silniční sítě, zajistit projektování silnic a jiných opatření silniční infrastruktury. Tento způsob myšlení zlepšil jízdu na kole, pokud jde o její rychlost a plynulost, ale ne co do počtu uživatelů (Zpráva ve švédštině, shrnutí v angličtině na straně 7).

 

Spolupráce mezi odděleními


Zdroj: Do the Right Mix

Koordinace různých oblastí politik je velkou výzvou a dokonce může být v rozporu s jinými plány. Může ale spojit širokou škálu různých přístupů, znalostí a dostupných dovedností v různých odborech a oblastech politiky města. A to může přinést inovace a zlepšení. Spolupráci je dobré zajistit zřízením „výboru S.U.M.P.“ nebo mezioborové pracovní skupiny, která bude vyvíjet pravidelnou činnost, komunikaci a jednání. Činnost takového výboru může být zahájena např. písemným vyjádřením záměru, či memorandem o porozumění.

Integrační politika byla v roce 2013 jedním z hlavních témat evropské soutěže o nejlepší S.U.M.P. Vítězem se stal Rivas Vaciamadrid Španělsko, kde je oddělení mobility začleněno do vyššího organizačního celku s názvem „oblasti udržitelného města“. Ten zahrnuje městské územní plánování, stavební práce a infrastrukturu. Pro účely S.U.MP. spolupracuje s odděleními z jiných oblastí, jako je bezpečnost, školství, zdravotnictví, zdraví, děti a mladiství, starší lidé, sporty a sociální péče. Druhé a třetí místo v cenách S.U.M.P. získal Štrasburk ve Francii a Vitoria-Gasteiz, Španělsko.

 

Evropské a národní projekty vydláždily cestu


Helfried KreiterV mnoha městech byly evropské projekty a národní programy odrazovým můstkem ke koordinované spolupráci mezi městskými odbory a k úspěšnému procesu plánování. „V posledních letech jsme byli zapojeni do několika projektů, které posílily spolupráci mezi odbory, říká Helfried Kreiter, z odboru životního prostředí rakouského města Judenburg. „Jsme součástí Paktu starostů a primátorů a rakouského programu “e5„. V rámci těchto iniciativ jsme si v roce 2012 připravili akční plán udržitelné energie. Ale hlavní spouštěč pro start S.U.M.P. byla naše účast v projektu ADVANCE. Díky všem těmto projektům jsme se naučili pracovat společně mezi odbory. Celý proces S.U.M.P. rozhodně posílil spolupráci v různých oblastech.„ Přečtěte si celý rozhovor s panem Kreiterem zde.

Poté, co vyhrál v roce 2013 cenu S.U.M.P., Jorge Romea Rodriguez, vedoucí odboru životního prostředí a mobility města Rivas Vaciamadrid řekl: „jedním z nejdůležitějších faktorů, které nám pomáhají dosahovat cílů, je příležitost, kterou nám nabízí Evropská komise pro spolupráci s ostatními městy prostřednictvím organizovaných sítí“. (Zdroj: Do the right mix).

Prostřednictvím výměny zkušeností a studijních pobytů se může projektový tým naučit mnoho z konkrétních a dobrých příkladů z jiných měst a zemí. Projekty EU přinášejí možnost získat kontakty a finanční prostředky pro tento druh činností, např. přes CIVITAS Activity fond (další výzva v roce 2015). V podstatě také národní sítě ENDURANCE byly vytvořeny na podporu tohoto druhu výměn v jednotlivých zemích, aby měla města snadný přístup k informacím, odborníkům a osvědčeným postupům z jiných zemí. Obraťte se na vaše národní kontaktní místa ještě dnes a mějte prospěch z naší rozsáhlé sítě a znalostí v oblasti S.U.M.P.!

 

Vítejte v síti!Jedním z posledních nováčků v síti ENDURANCE je město Lovaň, čímž se zvýšil počet měst v belgické síti na osm. Město reviduje svůj plán mobility a územní plán, a to současně a s využitím integrovaného přístupu. Hlavní myšlenkou jsou „krátké vzdálenosti jako nejlepší politika mobility“. Město se chce profilovat jako město s dobrou politikou v oblasti klimatických změn, má za cíl být klimaticky neutrální do roku 2030 a úzce spolupracovat s lovaňskými občany a zúčastněnými stranami. V budoucnu bude omezen vjezd automobilů do několika městských zón a rovněž veřejná doprava potřebuje novou orientaci, méně autobusové dopravy přes centrum města a posun k menším a čistějším vozidlům.

 

Zdroje pro další čtení • Nová evropská platforma pro S.U.M.P. na portálu Eltis obsahuje oficiální evropskou metodiku pro přípravu S.U.M.P. a mnoho dalších zdrojů.
 • Pro oblast Baltského moře bylo zřízeno centrum kompetencí pro S.U.M.P.. Centrum sdružuje znalosti a dobré příklady plánů udržitelné městské mobility v regionu Baltského moře. Jeho fungování je podpořeno z projektu CIVITAS DYN@MO. Podobně v Chorvatsku bude zavedeno centrum kompetence, a to ve městě Koprivnica. Bude zajišťovat výměnu zkušeností a znalostí v Chorvatsku a dalších oblastech jihovýchodní Evropy.
 • Projekt CH4LLENGE vyvinul nástroj KonSULT k překonání skutečnosti, že města si nejsou vědoma celé řady opatření, které mají k dispozici. Nástroj obsahuje „generátor vhodných opatření“, který umožňuje městům rychle identifikovat opatření, která mohou být cenná zejména v jejich kontextu.
 • Nachází-li se vaše město v širší oblasti s více městskými centry, můžete použít Poly-SUMP nástroj pro vytvoření „poly-centrického profilu“ pro váš region: pavučinový diagram, který vám umožní současně porovnat klíčové proměnné územního plánování a mobility. Více informací na stránkách Poly-SUMP.
 • Projekt PUMAS pořádá 26. Listopadu jednodenní seminář na téma institucionální spolupráce.
 • QUEST je nástroj řízení kvality vyvinutý na pomoc malým a středním městům v přípravě a realizaci politiky udržitelné mobility a opatření v této oblasti, procesem město provádí externí odborník – auditor QUESTu.
 • ADVANCE audit u měst porovnává stávající plánování mobility s ideálním procesem plánování udržitelné městské mobility.
 

Nadcházející události

 
 • PUMAS seminář na téma spolupráce mezi institucemi
  26. listopad 2014 – Mnichov, Německo
  www.pumasproject.eu
 • Bezpečnost dopravy: společenské výzvy, výzkumná řešení
  4-5. prosince 2014 – Janov, Itálie
  http://ec.europa.eu/

Pro vice informací, prosím navštivte EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive