in English |   


Mer om Ecomm
Mobility management, en möjlighet att hantera efterfrågan av transporter för att nå hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet -varför och hur?

När trafiken ökar ger det negativa konsekvenser för tillgänglighet, miljö och säkerhet. Prognoser visar att utvecklingen går mot ökad efterfrågan på transporter av personer och gods. Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och tillväxten av, i första hand, vägtransporter?

För att mobility management skall införlivas i ett tidigt stadium i planeringsprocessen så behövs bl.a. nya samarbetsformer. Nya organisationsstrukturer, forum och mötesplatser behöver utvecklas. Hur fungerar de nya strukturerna och de nya samarbetsformerna och vilken betydelse har de? Hur kan mobility management införlivas i planeringsprocessen?

ECOMM konferensen mål är att, med hjälp av gjorda erfarenheter inom mobility management, bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbar transportsektor.

Tidigare konferenser


Bregenz 2000
Tidigare konferenser inriktades i hög grad på stadens transportsystem. ECOMM 2000 i Bregenz fokuserade för första gången på gränsöverskridande mellan verksamhetsfält liksom på regionala aspekter av mobility management.

Rome 2001
ECOMM 2001 i Rom fokuserade primärt på följande huvudteman:
 • ECOMM som en påtryckare för att utveckla Europeisk lagstiftning
 • Inventering av gällande lagstiftning, regelverk, ramlagar, taxering, prispolitik och fiskala villkor som fn råder i olika länder
 • integration av mobility management i stads- och mark planering, miljö- och transport planering, kommunikations aktiviteter och lokala myndigheters roll när det gäller att stödja dessa insatser.
 • Kommunikations tekniker för att involvera människor i utvecklingen av att åstadkomma ett kulturskifte för hållbar mobilitet
 • organisation och träning i att arbeta med mobility management planer/handlingsprogram
 • framgångsrika exempel på mobility managementåtgärder i skolor, företag, sjukhus, mässor eller städer/regioner
 • mobility management inriktat mot speciella målgrupper för att främja ett hälsosammare och mer säkert resande

  Gent 2002
  Huvudtema 2002 in Gent var ansvarsfullt resande - aktivt samarbete/partnerskap.
  http://www.epomm.org/events/events.html • Start
  Mer om Ecomm
  Mobility management


  Program
  Workshops
  Utflykter
  Utställningar


  Resa och bo
  Conference Centre
  Karlstad
  Kartor
  Värmland


  Organisation
  Epomm
  Partners


  In english